Konu Anlatımı

YKS (TYT-AYT) ders konuları anlatımı – LGS ders konuları anlatımı – KPSS ders konuları anlatımı ve açıklayıcı tüm bilgiler, Ders notları

Sevr Antlaşması Sevr’i Hazırlayan Nedenler Dünya Savaşı’ndan galip çıkan devletler savaşın ardından Paris’te bir konferans topladı. İtilaf Devletleri bu konferansta, toprak paylaşımı yüzünden anlaşamadılar. 18 Nisan 1920’de San Remo’da İngiltere, İtalya ve Fransa bir araya geldi. Bu devletler San Remo kentinde Osmanlı Devleti ile yapılacak antlaşmanın şartlarını belirlediler. Bu arada...
24.12.2020
T.B.M.M.’ne Karşı Çıkan Ayaklanmalar  Ayaklanmaların Nedenleri  İç Ayaklanmaların Çıkmasında Etkili Olan Unsurlar :  Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Osmanlı ordularının terhis edilmiş olması İstanbul Hükümeti ve işgal kuvvetlerinin Anadolu halkını Milli Mücadele’ye karşı sürekli kışkırtması Savaştan bıkan halkın, askere çağrılma emrine baş kaldırması Kuva-yı Milliye birliklerinin halka kötü davranması Ayaklanmaların Ortaya...
23.12.2020
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı T.B.M.M.’nin Açılış Nedeni ve Amacı İstanbul’daki yönetiminin vatan ve millete karşı görevini yerine getirememesi, Ülkenin işgalini engelleyememiş olması, İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmesi. İlk TBMM’nin Kuruluş Amacı : Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlamak, Yurdu düşmandan kurtarmak için milleti bir araya getirmek, Millet adına karar...
23.12.2020
İstanbul’un İşgali  İstanbul’un İşgalinin Nedenleri İtilaf Devletleri Mebuslar Meclisi’nden barış kararı almasını ve işgalleri onaylamasını istemesi Mebuslar Meclisi vatanın bütünlüğü konusunda kararlar alınması Mebuslar Meclisi’nin, 28 Ocak 1920’de Misak-ı Milli kararını alıp, işgallere karşı çıkması İşgalin Amacı : Mebuslar Meclisi’ni cezalandırmak. Milli Mücadele’ye önder olabilecek kadroları tutuklamak İşgalden Mustafa Kemal...
23.12.2020
Misak-ı Milli  Misak-ı Milli Kararları Osmanlı Devleti’nin Mondros Mütarekesi’ni imzaladığı 30 Ekim 1918 tarihinde düşman ordularının işgali altında bulunan Arap memleketlerinin durumunun, halkın serbestçe verecekleri oya göre belirlenmesi gerekir. Bu mütareke hududu içinde Türk ve İslam çoğunluğu bulunan kısımların tümü hiç bir şekilde ayrılık kabul etmez bir bütündür. UYARI :...
23.12.2020
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi  Mebuslar Meclisi’nin Açılış Hazırlıkları Amasya Görüşmesi’nde Mebuslar Meclisi’nin toplanması kararlaştırıldı. İtilaf devletleri, Mebuslar Meclisi’nin açılması çalışmalarına ve seçimlere müdahale etmedi. Seçimler sonunda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti mecliste çoğunluğu elde etti. Mustafa Kemal, Erzurum Milletvekili seçildi. Mustafa Kemal, Meclis’in İstanbul yerine Anadolu’da toplanmasını istedi. Mustafa...
23.12.2020
Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelişi ve Amasya Protokolü Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelişi  Neden Ankara ?  Demir yolları ile diğer illere bağlantısı var. Cepheleri denetleyebilecek bir konumda, İstanbul ve diğer şehirlerle telgraf bağlantısı var. Ankara’ya Geliş Amacı : Kurtuluş mücadelesini yönetmek, yakından izlemek İstanbul ile Haberleşmenin Kesilmesi İstanbul’da bulunan Damat Ferit Paşa...
23.12.2020
Genelgeler ve Kongreler  Amaçlar  Havza Genelgesi  İzmir’in işgaline İstanbul Hükümeti’nin kayıtsız kalması Tehlikenin büyüklüğünün halka anlatılmak istenmesi Halkın işgallere karşı tepki göstermesini sağlamak Milli bir teşkilatın kurulmasının gerekliliğini komutan ve sivil memurlara anlatmak. Amasya Genelgesi Türk ulusuna, ulusal egemenliği ve bağımsızlığı anlatmak, Ulusu ortak bir dava etrafında birleştirmek. Erzurum Kongresi...
23.12.2020
Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Gelişi  Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Geliş Amacı Milli bir teşkilat kurup Milli Mücadele’yi başlatmak. Mücadeleyi millete mal etmek. Milli egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurmak. İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal’e Verdiği Görevler  Dokuzuncu Ordu Müfettişliği görevini yapmak. Türkler’in Karadeniz’de Pontus Rum Cemiyeti ile giriştiği mücadeleye son vermek, Dağınık halde...
23.12.2020
Milli Cemiyetler ve Kuva-yı Milliye  Milli Cemiyetler  Kurulmalarındaki Amaç Mondros Mütarekesi’nden sonra işgallerin başlaması Mondros Mütarekesi’ne göre Türk ordusunun terhis edilmesi Devlet otoritesinin kalmaması Birçok bölgede azınlıkların ayrıcalıklı cemiyet kurması Padişah ve hükümetin işgallere kayıtsız kalması Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanamaması Milli Cemiyetler Bu cemiyetler, Mondros Mütarekesi’nin hemen ardından,...
23.12.2020
Zararlı Cemiyetler Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler Özellikleri Mondros Mütarekesi’nden sonra, ordunun terhis edilmesi ve devlet otoritesinin kalmaması üzerine ortaya çıktı. Azınlıklar tarafından, işgalci emellerine hizmet eden kuruluşlardı. Anadolu hareketine ve Türklerin milli devletine karşıydılar. Bu cemiyetlerin hepsi Rum Patrikhanesi tarafından yönetiliyordu. İtilaf Devletlerince ekonomik ve siyasi açıdan destekleniyorlardı. Wilson İlkeleri’ne...
23.12.2020
Paris Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali Konferansın Amacı I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkan devletlerin, yenilen devletlerin durumunu belirlemek istemesi. (asıl amaç) İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin topraklarının paylaşım esaslarını belirlemek istemesi. İtilaf Devletleri’nin aynı zamanda diğer devletlerle yapılacak olan antlaşmaların şartlarını belirlemek istemesi. Konferans’ta İngiltere’nin Tutumu  İngiltere, Ege Bölgesi’nin İtalya’ya değil...
23.12.2020
Mondros Mütarekesi  Mütareke’nin İmzalanmasının Nedenleri Bulgaristan’ın yenilmesi üzerine; Alman yardımının kesilmesi Anadolu’da silah ve cephane sıkıntısı çekilmesi Askere alınacak insan kalmaması Wilson İlkeleri’ne umut bağlanması Halk ve ordunun savaştan bıkması Mütareke’nin Maddeleri Egemenlik Haklarını Sınırlayan Maddeler  Karadeniz’e geçiş için Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak ve Karadeniz’e serbestçe geçiş sağlanacak, Çanakkale ve...
23.12.2020
1.Dünya Savaşı Genel Nedenler Fransız İhtilali Fransız İhtilali’nin getirdiği “ulsçuluk” ilkesi, Batı Avrupa’da ve Balkanlar’da birçok siyasi birliğin oluşmasına, yeni yeni devletlerin kurulmasına yol açtı. Bunlardan İtalya ve Almanya’nın siyasi birliğini sağlaması ve bir güç olarak ortaya çıkması, özellikler İngiltere’nin sömürgelerinin tehdit edilmesine neden oldu. Bu gerilim içinde Orta Avrupa,...
23.12.2020
Balkan Savaşları Balkan Savaşı Balkan Savaşı’nın Nedenleri Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan atmak isteyen Rusya’nın Balkanlar’da yeni kurulan devletleri bir araya getirip ittifak kurmalarını sağlaması. Balkan Devletleri’nin Tarblusgarp Savaşı’nın çıkmasını fırsat bilmeleri. Osmanlı ordusu ve yönetiminde ikiliklerin yol açtığı iç karışıklıkların Balkan Devletlerince biliniyor olması ve bu devletlerin Osmanlı Devleti’nin zayıf olmasından...
23.12.2020
Tarblusgarp Savaşı Tarblusgarp Savaşı’nın Nedenleri Siyasi birliğini geç sağlayan İtalya’nın sömürge arayışına çıkmış olması İtalya’nın sömürge elde etmek amacıyla Trablusgarp’a göz dikmesi İtalya, Avrupa devletlerinin de onayını alarak 28 Eylül 1911’de Trablusgarp’a asker çıkardı. Tarblusgarp Savaşı Osmanlı Devleti Trablusgarp’a deniz yolu ile asker gönderemedi. Mısır üzerinden de asker gönderemedi. Gönüllü...
23.12.2020
31 Mart Olayı 31 Mart Olayı’nın Çıkmasında Etkili Olan Olaylar nelerdir?  İttihat ve Terakki Partisi’nin iktidarı yeterince ele geçirememesi Ahrar Partisi’nin meşrutiyet karşıtı çalışmaları Volkan Gazetesi ve İttihad-ı Muhammedi derneğinin meşrutiyet karşıtı çalışmaları Halkın meşrutiyete ve gayrimüslimlerle olan eşitliğe sıcak bakmamaları Ordudan atılan Meşrutiyet karşıtı subayların kışkırtması Bulgaristan’ın 5 Ekim...
23.12.2020
2.Meşrutiyet 2.Meşrutiyet’in İlan Edilme Nedenleri İç Nedenler 2.Abdülhamit’in II. Meşrutiyet’in İlanını Kabul Etmesinin Sebepleri : İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne bağlı olan bazı subayların Rumeli’de ayaklanması Tahta, Osmanlı hanedanından başka bir kişinin geçeceği söylentisi Serez’den bir ordunun İstanbul’a yürüyeceğine dair padişaha gelen telgraf Ordu ve halk arasında isyan belirtilerinin ortaya çıkması...
23.12.2020
XIX. ve XX. Yüzyıl Islahatları  Genel Özellikler XVIII. ve XIX. yüzyıl ıslahatlarının genelinde 1789 Fransız İhtilali ve onun getirdiği ulusçuluk akımının izleri görülür. Sorunların çözümünde Avrupa’ya yakınlaşmanın gerekli olduğu görüldü. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya yaklaşması ile, Avrupalılar azınlıkları kullanarak Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışma fırsatı buldu. Sanayi Devrimi sonucunda hammadde ve pazar...
23.12.2020
XVIII. Yüzyıl Islahatları  XVIII. Yüzyıl Islahatlarının Genel Niteliği XVIII. Yüzyıl ıslahatlarında Osmanlı Devlet adamları, gerilemenin nedenlerini araştırıp, bunlara çareler bulma yoluna gitti. Bu yüzyıl ıslahatları, XVII. yüzyıl ıslahatlarına göre daha köklü, sonuç bakımından daha olumludur. Yapılan ıslahatlarda, ilk defa neden-sonuç ilişkisi kuruldu. XVIII. yüzyıl ıslahatarı, daha öncekilerde olduğu gibi kişilerle...
23.12.2020
XVII. Yüzyıl İç İsyanları  İsyanların Genel Nedenleri XVII. yüzyıl ile birlikte idari, askeri ve mali yapının bozulması Merkez ve taşra yönetiminin bozulması ile devlet otoritesinin zayıflaması Eyaletlerde yaşanan denetim güçlüğü Beylerbeyi ve sancak beylerinin bu yüzyılda yapılan savaşların uzun sürmesi ile yönetmek zorunda kaldıkları topraklarda bulunması Tımar sisteminin dejenere olması...
23.12.2020
XVII. Yüzyıl Islahatları 1.Ahmet Islahatları Şehzadelerin sebep olduğu ayaklanmaları önlemek için şehzadelerin sancağa gönderilmesi geleneğini kaldırdı. “Kafes Hayatı” uygulamasını başlattı. “Ekber ve erşet” (en yaşlı ve en olgun) olan haneden üyesinin başa geçmesi kuralını getirdi. Kuyucu Murat Paşa Islahatları 1.Ahmet dönemi sadrazamlarındandır. Ülkede asayişi yeniden sağlamak ve Anadolu’da devlet otoritesini...
23.12.2020
XVII. ve XVIII Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Uygarlığındaki Değişmeler  Merkez Teşkilatındaki Değişmeler XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde padişah otoritesi ve merkezi yönetim zayıflamıştı. Hükümet otoritesinin zayıflamasından faydalanan bazı kimseler, tımar ve zeametleri kendi tasarruflarına geçirip, sipahileri dirliksiz bıraktığı için sipahi ordusunun önemi kaybolmuştu. Avrupa’da silah teknolojisinin gelişmesi üzerine, tımarlı sipahiler, savaşlarda...
23.12.2020
XIV. ve XVI. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi Padişah Osmanlı Devleti’nin yönetimine Al-i Osman diye adlandırılan Osmanlı ailesi dışında başka bir sülaleden hükümdar getirilmemiştir. Devletin ve milletin devamı ilkesine uyularak, bir isyan çıkmasının önüne geçmek amacıyla diğer şehzadeler öldürülürdü. Bu nedenle yıkılışına kadar, Osmanlı Devleti’nde Roma ve Bizans’ta...
23.12.2020
Dağılma Dönemi  Ulusçuluk Eylemleri  Sırp İsyanı (1804)  Nedenleri : Osmanlı Devleti’nde merkezi otoritenin zayıflaması Sırbistan’ı yöneten Yeniçeri kodamanlarının halka baskı yapması Rusya ve Avusturya’nın kışkırtması. 1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan “ulusçuluk” akımlarının Sırplar arasında yayılması. XVIII. yüzyılda Osmanlı-Avusturya, Rusya arasında çıkan savaşların Sırp topraklarında yapılması Sırplar , 1804’te, Kara...
20.12.2020
Gerileme Dönemi  XVIII. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti, 1699’da imzalanan Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybettiği toprakları geri alma siyaseti izledi.   UYARI : Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması’ndan sonra sürekli toprak kaybetmesine rağmen uzun süre varlığını koruyabilmiştir. Bunun nedeni, Avrupa Devletleri arasındaki çıkar çatışmalarıdır.   Osmanlı Devleti bu dönemde...
20.12.2020
Duraklama Dönemi Duraklamanın Nedenleri İç Nedenler : Merkezi Yapıdaki Bozulmalar : Padişahlık Makamının Bozulması Ahmet ile birlikte şehzadelerin sancak eğitimi uygulaması kaldırıldı, şehzadeler sarayda kapalı bir hayat yaşamaya başladı. Saraya kapanan şehzadelerin ruhsal yapılarında bozulmalar görüldü. UYARI : III. Mehmet; son kez sancağa çıkan Osmanlı padişahıdır. Ahmet Dönemiyle hanedanın en...
20.12.2020
Yükselme Dönemi 2.Mehmet (Fatih) Dönemi İstanbul’un Fethi Nedenleri ve Hazırlıkları İstanbul’un Fethinin Nedenleri Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi Bizans’ın Balkanlar’da bulunan Osmanlı topraklarına asker sevkinin engellenmek istenmesi Bizans’ın Osmanlı taht kavgalarını desteklemesi Hz. Muhammed’in fethi teşvik edici hadisi İstanbul’un dünya ticaret yolları üzerinde bulunan önemli bir kent olması Fetih Hazırlıkları...
20.12.2020
Kuruluş Dönemi Osmanlı Devleti’nin Genel Özellikleri Osmanlı tarihi, Anadolu Türkiye tarihinin 4. dönemini oluşturur. Türk devletleri içinde en uzun süre yaşayan ve en geniş sınırlara ulaşanıdır. Türk Devletleri içinde merkezi otoritesi en güçlü olanıdır. Kültür ve uygarlık alanında en çok ilerleyen Türk Devleti’dir. Mutlak egemenlik haklarını hükümdar kullanır. Ancak, I....
20.12.2020
Müslüman-Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık  Hükümdar ve Saray Devlet hanedanın ortak malı olarak kabul edilirdi. Bu durum hükümdarın ölümünden sonra taht kavgalarına sebep olur, devleti zayıflatırdı. Bazı Türk-İslam Devletleri’nde hükümdar, Sultan sanını kullandı. İlk Türk-İslam Devletleri’nde hükümdar tahta çıkınca Abbasi halifelerinin tasdiğini istedi. Merkez Teşkilatı Hükümet, Divan-ı Saltanat denilenBüyük Divan’dan...
19.12.2020