Sınavdan önce son viraj soruları (1)

Sınavdan önce çözülmesi geren son viraj soruları, sözü uzatmadan başlayalım, 11 SORU VAR VE 11 DAKİKADA BİTİRMENİZİ İSTİYORUZ. Cevaplarınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz.

TÜRKÇE

1. Durup durup ağlıyorum
Tenhalığında yeryüzünün
Kızıl bir kırbaç oluyor dilim
Ve dövüyor atlarını yağmurun.
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birleşik çekimli, basit yapılı eylemler vardır.
B) İsim tamlamalarının tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiştir.
C) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış isme yer verilmiştir.
D) İkileme, durum zarfı görevindedir.
E) Ek hâlinde zamir kullanılmıştır.

2. (I) Bizim edebiyatımızda mektup türünün uzun bir geçmişi vardır. (II) Eski münşeatlarda resmî ve özel mektuplara yer verilmiştir. (III) Bunlar, söz hüneri göstermeye
yönelik yazılardır. (IV) Mektup türünün doğal bir anlatıma yaslanması Şinasi’yle başlamıştır. (V) Tanzimat’tan bu yana yazılan mektuplarda doğal bir dil kullanılmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin
öge dizilişi “özne – yüklem” şeklindedir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. Batılı edebiyatçılar, uzun zamandan beri hem kendi mitolojik tarihlerini hem de bizim mitolojimizi alıp işleyerek,
modernize ederek güncel hikâyelere dönüştürüp bunlardan kalın kalın romanlar yapıyorlar. Türk çocuklarına ve
gençlerine de onları okutuyorlar. Hâlbuki Türk mitolojisi
daha zengindir ve henüz tam olarak işlenmemiş; modern
roman, hikâye, tiyatro kurgusuna dönüştürülmemiş, filmi
yapılmamış ham bir kaynak olarak durmaktadır. – – – –
Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Önemli olan bu kaynağı işleyecek maharetli ellerin
ortaya çıkmasıdır.
B) Yerli ve Batılı malzemeler kaynaştırılarak zengin
eserler ortaya konmalıdır.
C) Çocuklarımızı ve gençlerimizi kendi zenginliklerimizle buluşturacak hamleler düşünülmelidir.
D) Kendi köklerimiz işlenerek millî bir edebî birikim elde
etme çalışmaları yapılmalıdır.
E) Unutulmamalıdır ki her millet kendi kaynaklarını işleyerek var olma imkânı bulabilmiştir.

SOSYAL BİLİMLER

1. Aşağıdaki olaylardan hangisinin zamanı diğerlerine
göre daha belirgindir?
A) Niğbolu Savaşı, Yıldırım Bayezid zamanında yapılmıştır.
B) Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir.
C) Malazgirt Savaşı, Ağustos 1071’de kazanılmıştır.
D) Islahat Fermanı, XIX. yüzyılın ikinci yarısında ilan
edilmiştir.
E) Zitvatoruk Antlaşması, 1606’da imzalanmıştır.

2.Aşağıda bir yere ait yıllık ortalama sıcaklığın aylara göre
dağılışı gösterilmiştir

Grafiğe bakılarak bu yer ile ilgili;
I. Yıllık sıcaklık farkı fazladır.
II. Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
III. En uzun gece 21 Aralık’ta yaşanır.
ifadelerden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) II ve III. E) I, II. ve III

3.Gazali’ ye göre hakikatin bilgisine ulaşmada ne akıl ne
de duyular yeterlidir. Bunun için başka bir yetiye ihtiyaç
vardır. O da içten gelen sese kulak vermektir.
Gazali’nin bu yaklaşımına temel oluşturan görüş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi ancak sezgi ile elde edilir.
B) Bilginin kaynağı duyumlar değil, akıldır.
C) Doğuştan gelen bilgi en güvenilir bilgidir.
D) Doğru bilgi zamana ve insana göre değişir.
E) Gerçek bilgi deneyimler sonucu elde edilir

4.Felsefi anlamda var olan şey, gerçek ya da ideal olabilir. Örneğin masa gerçek bir varlıkken, masa kavramı
idealdir. Kısacası felsefe için varlık; fiziksel ve zihinsel
olabilir.
Buna göre felsefenin varlığa bakış açısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Varlık, tümelin bilgisini verir.
B) Varlık, soyut ya da somuttur.
C) Varlık, değişmeyen hep aynı kalandır.
D) Varlık, düşüncenin konusu olan her şeydir.
E) Varlık, gerçeklik sınırları içerisindeki nesnelerin adıdır.

MATEMATİK

1.Zeynep, Eylül ve Meltem birlikte pizza yemeye gidip üçü
de aynı pizzadan sipariş verirler.
Zeynep’in pizzası 6 eş dilime, Eylül’ün pizzası 8 eş dilime ve Meltem’in pizzası 12 eş dilime bölünerek gelir.
Üçü de pizzaların birer dilimi hariç kalanını yerler.
Buna göre
I. En az pizzayı Zeynep yemiştir.
II. Meltem’in pizzasının dilimleri diğerlerinden daha
büyüktür.
III. Geriye kalan pizza dilimlerinden en büyüğü en küçüğünün iki katıdır.
ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve III. E) II ve III.

 

2.

Yukarıda I numaralı karenin içine x, II numaralı karenin
içine y doğal sayısı yazılıyor. Daha sonra soldan sağa
doğru her kareye kendinden önceki kareye yazılan sayının iki katı, yukarıdan aşağıya doğru ise her kareye kendinden önceki kareye yazılan sayının üç katı yazılıyor.
Her iki durumda da III numaralı karenin içine aynı sayı geliyor.
Buna göre x + y en az kaçtır?

A) 43 B) 59 C) 97 D) 113 E) 145

3.Aşağıdaki tabloda bir sinemadaki bilet fiyatları verilmiştir.

Tam Bilet Öğrenci :16 TL
İndirimli Bilet : 12 TL
Öğretmen İndirimli Bilet :10 TL

Bu sinemada bir defaya mahsus bir tam biletin yanında
bir hediye bilet verilmektedir.
Eşi ve kendisi öğretmen olan Hasan Bey, öğrenci olan
üç çocuğu ile birlikte bu sinemaya giderek ailece bir film
izlemişlerdir.
Buna göre Hasan Bey’in biletleri almak için ödediği
tutar en az kaç TL dir?
A) 44 B) 46 C) 48 D) 50 E) 52

 

4.Yukarıdaki yarış parkuru sırayla 840 m toprak zemin,
540 m taşlı zemin, 720 m çimli zemin ve 180 m toprak
zeminden oluşmaktadır.
Bu parkurda yarış yapan Özkan ve İlhan için aşağıdaki
bilgiler verilmektedir.
• Toprak zeminlerde Özkan’ın hızı 12 m/sn, İlhan’ın
hızı 15 m/sn’dir.
• İlhan’ın hızı, toprak zemine göre taşlı zeminde 1/3 ve çim zeminde 2/5
oranında azalmaktadır.
• Özkan’ın hızı, toprak zemine göre taşlı zeminde 1/4 ve çim zeminde 1/6
oranında azalmaktadır.

Aynı anda yarışa başlayan Özkan ve İlhan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Özkan yarışı 15 saniye önce bitirir.
B) İlhan yarışı 15 saniye önce bitirir.
C) Özkan yarışı 38 saniye önce bitirir.
D) İlhan yarışı 38 saniye önce bitirir.
E) Aynı anda bitirirler.

Diğer sorular ve cevap anahtarı için TIKLAYIN