Tarih Karma Testler 3

Tarih Karma Testler 3

Merhaba arkadaşlar, aşağıda Tarih konuları hakkında karma testimiz bulunmakta.

Tarih karışık konulardan gelen sorular YKS (TYT ve AYT), KPSS, ALES, LGS, DGS sınavlarında mutlaka karşınıza çıkacak konulardan birisidir.

1. Osmanlı Devleti’nde matbaanın kurulması,
I. Sanayi
II. Ticaret
III. Kültür
alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) Yalnızlll
D) I ve II
E) I, II ve III

2. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesine,
I. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği topraklan geri almak istemesi
II. ingiltere’nin kışkırtması
III. Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne saldırması
durumlarının hangileri neden olmuştur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) Yalnızlll
D) I ve II
E) I, II ve III

3. I. Siyasi birliğin oluşmasını sağlamak
II. Yürütme görevini yerine getirmek
III. Kongrede alınan kararlan uygulamak
Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi’nde seçilen Temsilciler Kurulu’nun görevleri arasındadır?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) I,II ve III

4. Kuvayı Milliye hareketinin sona ermesinde,
I. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması
II. Düzenli ordunun kurulması
III. Gediz Yenilgisi
gelişmelerinden hangilerinin etkisi olmuş¬tur?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) II ve III
E) I, II ve III


5. Saltanatın kaldırılmasını öncelikli hale getiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Londra Konferansı’nın düzenlenmesi
B) Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması
C) Lozan Konferansı’na TBMM ve Osmanlı hükümeti’nin birlikte çağrılması
D) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
E) Şeyh Sait Ayaklanması’nın çıkması

6. I. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
II. Türk Tarih Kurumu’nun açılması
III. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

Yukarıdaki inkılapların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III B) I, III, II C) I I, I, I I I
D) III, I, II E) III, II, I

7. I. Hatay
II. Musul
III. Boğazlar
Yukarıdaki sorunlardan hangilerinin kesin çözümünün Atatürk döneminde gerçekleş¬tiği söylenemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

8. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Türkiye Devletinin yönetim biçimini belirlemektedir?
A) Ulusçuluk
B) İnkılapçılık
C) Devletçilik
D) Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik

9. Birinci Dünya Savaşı’nda, halifenin “cihat” ilan etmesine rağmen Arapların İngilizlerle işbirliğine girmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Milliyetçilik akımının güçlendiğinin
B) Osmanlıların siyasi açıdan güçlendiklerinin
C) Uluslararası ilişkilerin öneminin arttığının
D) Dinin siyasi alandaki etkisinin arttığının
E) İslamcılık akımının öneminin arttığı


10. Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu vatanın tamamını temsil eder.” kararı alınmıştır.
I. Kuvayı Milliye
II. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
III. İstanbul Hükümeti
Bu kararın, yukarıdakilerden hangilerine tepki olduğu savunulabilir?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) II ve III

11. I. Kars
II. Hatay
III. Batı Trakya
Misak-ı Milli’de yukarıdaki illerin hangilerinde halkoyuna başvurulmasıyla ilgili karar yoktur?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) II ve III

12. TBMM Hükümeti, Kurtuluş Savaşı’nda Fransa ile anlaşma yapmak istemiştir.
TBMM’nin bu isteği,
I. Fransa’yı İtlaf Devletlerinden ayırmak
II. İngiliz Yunan iş birliğine son vermek
III. Batı Cephesi’ni güçlendirmek
durumlarından hangilerini amaçladığını gösterir?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve III
E) I, II ve III

13. Kurtuluş Savaşı’nda, TBMM Hükümeti’ni tanıyan devletlerin tanıma sırası, ilk tanıyandan son tanıyana doğru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Afganistan – Sovyet Rusya – Fransa
B) Sovyet Rusya – Fransa – Afganistan
C) Fransa – Sovyet Rusya – Afganistan
D) italya – Afganistan – Sovyet Rusya
E) Sovyet Rusya – Afganistan – Fransa

14. I. Batı Trakya
II. istanbul
III. izmir
Lozan Antlaşması’na göre Yunanistan ile yapılacak nüfus değişimi, yukarıdaki bölgelerden hangilerini kapsamamaktadır?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) II ve III


15. Tevhid-i Tedrisat Yasası’na göre;
I. Eğitim kurumlarının laikleşmesi
II. Eğitim ve öğretimde birlik sağlanması
III. Medreselerin kaldırılmasının sağlanması
durumlarından hangilerinde ulusal kültür birliğini sağlama amacı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) I, II ve III

16. Cumhuriyet Döneminde Türk dili ile ilgili yapılan çalışmalar,
I. Cumhuriyetçilik
II. Ulusçuluk
III. Laiklik
ilkelerinden hangilerinin gereği olduğu savunulabilir?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve III
E) I, II ve III

17. I. Orhon Kitabeleri
II. Ergenekon Destanı
III. Oğuz Kağan Destanı
Yukarıdakilerden hangileri “Göktürkler” dönemine aittir?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve II
E) II ve III

18. I. Karatay Medresesi
II. Taç Mahal
III. Tepsi Minare
Yukarıdakilerden hangileri Hindistan’da kurulan Babür Türk Devleti’ne ait yapıtlar arasındadır?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) I, II ve III

19. I. Celali isyanları
II. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
III. Tımar sisteminin bozulması
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde ekonomik durumun bozulmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) I ve III D) II ve III
E) I, II ve III


20. Osmanlı padişahları kaçıncı yüzyılda divan başkanlığını Sadrazama bırakmıştır?
A) XV. B) XVII. C) XVIII.
D) XI E) XX.

21. I. İngiltere ile Almanya arasındaki ekonomik rekabet
II. Fransa’nın, Sedan yenilgisinin öcünü alma isteği
III. İtalya – Alman anlaşmazlığı
Yukarıdakilerden hangileri, I. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasındadır?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

22. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’nde,
I. Anafartalar
II. Arıburnu
III. Conkbayırı
alanlarından hangilerinde savaşmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II ve III

23. Sivas Kongresi sonunda;
I. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
II. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
III. Killikyalılar
cemiyetlerinden hangilerinin faaliyetlerine son verilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I,II ve III

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz