Tarih Karma Testler 3

Tarih Karma Testler 3

Merhaba arkadaşlar, aşağıda Tarih konuları hakkında karma testimiz bulunmakta.

Tarih karışık konulardan gelen sorular YKS (TYT ve AYT), KPSS, ALES, LGS, DGS sınavlarında mutlaka karşınıza çıkacak konulardan birisidir.

1. Osmanlı Devleti’nde matbaanın kurulması,
I. Sanayi
II. Ticaret
III. Kültür
alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) Yalnızlll
D) I ve II
E) I, II ve III

[showhide type=”links1″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap C[/showhide]

2. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesine,
I. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği topraklan geri almak istemesi
II. ingiltere’nin kışkırtması
III. Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne saldırması
durumlarının hangileri neden olmuştur?
A) Yalnızl
B) Yalnız II
C) Yalnızlll
D) I ve II
E) I, II ve III

[showhide type=”links2″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap A [/showhide]

3. I. Siyasi birliğin oluşmasını sağlamak
II. Yürütme görevini yerine getirmek
III. Kongrede alınan kararlan uygulamak
Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi’nde seçilen Temsilciler Kurulu’nun görevleri arasındadır?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) I,II ve III

[showhide type=”links3″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap E [/showhide]

4. Kuvayı Milliye hareketinin sona ermesinde,
I. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması
II. Düzenli ordunun kurulması
III. Gediz Yenilgisi
gelişmelerinden hangilerinin etkisi olmuş¬tur?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) II ve III
E) I, II ve III

[showhide type=”links4″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap D [/showhide]
5. Saltanatın kaldırılmasını öncelikli hale getiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Londra Konferansı’nın düzenlenmesi
B) Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması
C) Lozan Konferansı’na TBMM ve Osmanlı hükümeti’nin birlikte çağrılması
D) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
E) Şeyh Sait Ayaklanması’nın çıkması

[showhide type=”links5″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap C [/showhide]

6. I. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
II. Türk Tarih Kurumu’nun açılması
III. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

Yukarıdaki inkılapların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III B) I, III, II C) I I, I, I I I
D) III, I, II E) III, II, I

[showhide type=”links6″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap A [/showhide]

7. I. Hatay
II. Musul
III. Boğazlar
Yukarıdaki sorunlardan hangilerinin kesin çözümünün Atatürk döneminde gerçekleş¬tiği söylenemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

[showhide type=”links7″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap A [/showhide]

8. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Türkiye Devletinin yönetim biçimini belirlemektedir?
A) Ulusçuluk
B) İnkılapçılık
C) Devletçilik
D) Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik

[showhide type=”links8″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap E [/showhide]

9. Birinci Dünya Savaşı’nda, halifenin “cihat” ilan etmesine rağmen Arapların İngilizlerle işbirliğine girmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Milliyetçilik akımının güçlendiğinin
B) Osmanlıların siyasi açıdan güçlendiklerinin
C) Uluslararası ilişkilerin öneminin arttığının
D) Dinin siyasi alandaki etkisinin arttığının
E) İslamcılık akımının öneminin arttığı

[showhide type=”links9″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap A [/showhide]
10. Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu vatanın tamamını temsil eder.” kararı alınmıştır.
I. Kuvayı Milliye
II. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
III. İstanbul Hükümeti
Bu kararın, yukarıdakilerden hangilerine tepki olduğu savunulabilir?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) II ve III

[showhide type=”links10″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap C [/showhide]

11. I. Kars
II. Hatay
III. Batı Trakya
Misak-ı Milli’de yukarıdaki illerin hangilerinde halkoyuna başvurulmasıyla ilgili karar yoktur?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) II ve III

[showhide type=”links11″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap B[/showhide]

12. TBMM Hükümeti, Kurtuluş Savaşı’nda Fransa ile anlaşma yapmak istemiştir.
TBMM’nin bu isteği,
I. Fransa’yı İtlaf Devletlerinden ayırmak
II. İngiliz Yunan iş birliğine son vermek
III. Batı Cephesi’ni güçlendirmek
durumlarından hangilerini amaçladığını gösterir?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve III
E) I, II ve III

[showhide type=”links12″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap D [/showhide]

13. Kurtuluş Savaşı’nda, TBMM Hükümeti’ni tanıyan devletlerin tanıma sırası, ilk tanıyandan son tanıyana doğru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Afganistan – Sovyet Rusya – Fransa
B) Sovyet Rusya – Fransa – Afganistan
C) Fransa – Sovyet Rusya – Afganistan
D) italya – Afganistan – Sovyet Rusya
E) Sovyet Rusya – Afganistan – Fransa

[showhide type=”links13″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap A [/showhide]

14. I. Batı Trakya
II. istanbul
III. izmir
Lozan Antlaşması’na göre Yunanistan ile yapılacak nüfus değişimi, yukarıdaki bölgelerden hangilerini kapsamamaktadır?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) II ve III

[showhide type=”links14″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap D [/showhide]
15. Tevhid-i Tedrisat Yasası’na göre;
I. Eğitim kurumlarının laikleşmesi
II. Eğitim ve öğretimde birlik sağlanması
III. Medreselerin kaldırılmasının sağlanması
durumlarından hangilerinde ulusal kültür birliğini sağlama amacı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) I, II ve III

[showhide type=”links15″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap E [/showhide]

16. Cumhuriyet Döneminde Türk dili ile ilgili yapılan çalışmalar,
I. Cumhuriyetçilik
II. Ulusçuluk
III. Laiklik
ilkelerinden hangilerinin gereği olduğu savunulabilir?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve III
E) I, II ve III

[showhide type=”links16″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap B [/showhide]

17. I. Orhon Kitabeleri
II. Ergenekon Destanı
III. Oğuz Kağan Destanı
Yukarıdakilerden hangileri “Göktürkler” dönemine aittir?
A) Yalnızl B) Yalnız II
C) Yalnızlll D) I ve II
E) II ve III

[showhide type=”links17″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap D [/showhide]

18. I. Karatay Medresesi
II. Taç Mahal
III. Tepsi Minare
Yukarıdakilerden hangileri Hindistan’da kurulan Babür Türk Devleti’ne ait yapıtlar arasındadır?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız lll D) I ve II
E) I, II ve III

[showhide type=”links18″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap B [/showhide]

19. I. Celali isyanları
II. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
III. Tımar sisteminin bozulması
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde ekonomik durumun bozulmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) I ve III D) II ve III
E) I, II ve III

[showhide type=”links19″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap C [/showhide]
20. Osmanlı padişahları kaçıncı yüzyılda divan başkanlığını Sadrazama bırakmıştır?
A) XV. B) XVII. C) XVIII.
D) XI E) XX.

[showhide type=”links20″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap A [/showhide]

21. I. İngiltere ile Almanya arasındaki ekonomik rekabet
II. Fransa’nın, Sedan yenilgisinin öcünü alma isteği
III. İtalya – Alman anlaşmazlığı
Yukarıdakilerden hangileri, I. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasındadır?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

[showhide type=”links21″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap D [/showhide]

22. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’nde,
I. Anafartalar
II. Arıburnu
III. Conkbayırı
alanlarından hangilerinde savaşmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II ve III

[showhide type=”links22″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap E [/showhide]

23. Sivas Kongresi sonunda;
I. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
II. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
III. Killikyalılar
cemiyetlerinden hangilerinin faaliyetlerine son verilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I,II ve III

[showhide type=”links23″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap D [/showhide]

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.