Tarih Karma Testler 3

  Merhaba arkadaşlar, aşağıda Tarih konuları hakkında karma testimiz bulunmakta.

  Tarih karışık konulardan gelen sorular YKS (TYT ve AYT), KPSS, ALES, LGS, DGS sınavlarında mutlaka karşınıza çıkacak konulardan birisidir.

  1. Osmanlı Devleti’nde matbaanın kurulması,
  I. Sanayi
  II. Ticaret
  III. Kültür
  alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır?
  A) Yalnızl
  B) Yalnız II
  C) Yalnızlll
  D) I ve II
  E) I, II ve III

  [showhide type=”links1″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap C[/showhide]

  2. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesine,
  I. Osmanlı Devleti’nin kaybettiği topraklan geri almak istemesi
  II. ingiltere’nin kışkırtması
  III. Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne saldırması
  durumlarının hangileri neden olmuştur?
  A) Yalnızl
  B) Yalnız II
  C) Yalnızlll
  D) I ve II
  E) I, II ve III

  [showhide type=”links2″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap A [/showhide]

  3. I. Siyasi birliğin oluşmasını sağlamak
  II. Yürütme görevini yerine getirmek
  III. Kongrede alınan kararlan uygulamak
  Yukarıdakilerden hangileri, Sivas Kongresi’nde seçilen Temsilciler Kurulu’nun görevleri arasındadır?
  A) Yalnız l B) Yalnız II
  C) Yalnız lll D) I ve II
  E) I,II ve III

  [showhide type=”links3″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap E [/showhide]

  4. Kuvayı Milliye hareketinin sona ermesinde,
  I. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması
  II. Düzenli ordunun kurulması
  III. Gediz Yenilgisi
  gelişmelerinden hangilerinin etkisi olmuş¬tur?
  A) Yalnız l B) Yalnız II
  C) Yalnız lll D) II ve III
  E) I, II ve III

  [showhide type=”links4″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap D [/showhide]
  5. Saltanatın kaldırılmasını öncelikli hale getiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Londra Konferansı’nın düzenlenmesi
  B) Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması
  C) Lozan Konferansı’na TBMM ve Osmanlı hükümeti’nin birlikte çağrılması
  D) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
  E) Şeyh Sait Ayaklanması’nın çıkması

  [showhide type=”links5″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap C [/showhide]

  6. I. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
  II. Türk Tarih Kurumu’nun açılması
  III. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

  Yukarıdaki inkılapların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I, II, III B) I, III, II C) I I, I, I I I
  D) III, I, II E) III, II, I

  [showhide type=”links6″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap A [/showhide]

  7. I. Hatay
  II. Musul
  III. Boğazlar
  Yukarıdaki sorunlardan hangilerinin kesin çözümünün Atatürk döneminde gerçekleş¬tiği söylenemez?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  [showhide type=”links7″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap A [/showhide]

  8. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Türkiye Devletinin yönetim biçimini belirlemektedir?
  A) Ulusçuluk
  B) İnkılapçılık
  C) Devletçilik
  D) Halkçılık
  E) Cumhuriyetçilik

  [showhide type=”links8″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap E [/showhide]

  9. Birinci Dünya Savaşı’nda, halifenin “cihat” ilan etmesine rağmen Arapların İngilizlerle işbirliğine girmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Milliyetçilik akımının güçlendiğinin
  B) Osmanlıların siyasi açıdan güçlendiklerinin
  C) Uluslararası ilişkilerin öneminin arttığının
  D) Dinin siyasi alandaki etkisinin arttığının
  E) İslamcılık akımının öneminin arttığı

  [showhide type=”links9″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap A [/showhide]
  10. Sivas Kongresi’nde “Temsilciler Kurulu vatanın tamamını temsil eder.” kararı alınmıştır.
  I. Kuvayı Milliye
  II. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
  III. İstanbul Hükümeti
  Bu kararın, yukarıdakilerden hangilerine tepki olduğu savunulabilir?
  A) Yalnız l B) Yalnız II
  C) Yalnız III D) I ve II
  E) II ve III

  [showhide type=”links10″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap C [/showhide]

  11. I. Kars
  II. Hatay
  III. Batı Trakya
  Misak-ı Milli’de yukarıdaki illerin hangilerinde halkoyuna başvurulmasıyla ilgili karar yoktur?
  A) Yalnız l B) Yalnız II
  C) Yalnız lll D) I ve II
  E) II ve III

  [showhide type=”links11″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap B[/showhide]

  12. TBMM Hükümeti, Kurtuluş Savaşı’nda Fransa ile anlaşma yapmak istemiştir.
  TBMM’nin bu isteği,
  I. Fransa’yı İtlaf Devletlerinden ayırmak
  II. İngiliz Yunan iş birliğine son vermek
  III. Batı Cephesi’ni güçlendirmek
  durumlarından hangilerini amaçladığını gösterir?
  A) Yalnızl B) Yalnız II
  C) Yalnızlll D) I ve III
  E) I, II ve III

  [showhide type=”links12″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap D [/showhide]

  13. Kurtuluş Savaşı’nda, TBMM Hükümeti’ni tanıyan devletlerin tanıma sırası, ilk tanıyandan son tanıyana doğru aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Afganistan – Sovyet Rusya – Fransa
  B) Sovyet Rusya – Fransa – Afganistan
  C) Fransa – Sovyet Rusya – Afganistan
  D) italya – Afganistan – Sovyet Rusya
  E) Sovyet Rusya – Afganistan – Fransa

  [showhide type=”links13″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap A [/showhide]

  14. I. Batı Trakya
  II. istanbul
  III. izmir
  Lozan Antlaşması’na göre Yunanistan ile yapılacak nüfus değişimi, yukarıdaki bölgelerden hangilerini kapsamamaktadır?
  A) Yalnız l B) Yalnız II
  C) Yalnız lll D) I ve II
  E) II ve III

  [showhide type=”links14″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap D [/showhide]
  15. Tevhid-i Tedrisat Yasası’na göre;
  I. Eğitim kurumlarının laikleşmesi
  II. Eğitim ve öğretimde birlik sağlanması
  III. Medreselerin kaldırılmasının sağlanması
  durumlarından hangilerinde ulusal kültür birliğini sağlama amacı olduğu savunulabilir?
  A) Yalnız l B) Yalnız II
  C) Yalnız lll D) I ve II
  E) I, II ve III

  [showhide type=”links15″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap E [/showhide]

  16. Cumhuriyet Döneminde Türk dili ile ilgili yapılan çalışmalar,
  I. Cumhuriyetçilik
  II. Ulusçuluk
  III. Laiklik
  ilkelerinden hangilerinin gereği olduğu savunulabilir?
  A) Yalnızl B) Yalnız II
  C) Yalnızlll D) I ve III
  E) I, II ve III

  [showhide type=”links16″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap B [/showhide]

  17. I. Orhon Kitabeleri
  II. Ergenekon Destanı
  III. Oğuz Kağan Destanı
  Yukarıdakilerden hangileri “Göktürkler” dönemine aittir?
  A) Yalnızl B) Yalnız II
  C) Yalnızlll D) I ve II
  E) II ve III

  [showhide type=”links17″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap D [/showhide]

  18. I. Karatay Medresesi
  II. Taç Mahal
  III. Tepsi Minare
  Yukarıdakilerden hangileri Hindistan’da kurulan Babür Türk Devleti’ne ait yapıtlar arasındadır?
  A) Yalnız l B) Yalnız II
  C) Yalnız lll D) I ve II
  E) I, II ve III

  [showhide type=”links18″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap B [/showhide]

  19. I. Celali isyanları
  II. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
  III. Tımar sisteminin bozulması
  Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nde ekonomik durumun bozulmasında etkili olmuştur?
  A) Yalnız l B) Yalnız II
  C) I ve III D) II ve III
  E) I, II ve III

  [showhide type=”links19″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap C [/showhide]
  20. Osmanlı padişahları kaçıncı yüzyılda divan başkanlığını Sadrazama bırakmıştır?
  A) XV. B) XVII. C) XVIII.
  D) XI E) XX.

  [showhide type=”links20″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap A [/showhide]

  21. I. İngiltere ile Almanya arasındaki ekonomik rekabet
  II. Fransa’nın, Sedan yenilgisinin öcünü alma isteği
  III. İtalya – Alman anlaşmazlığı
  Yukarıdakilerden hangileri, I. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasındadır?
  A) Yalnız l B) Yalnız II
  C) Yalnız III D) I ve II
  E) I, II ve III

  [showhide type=”links21″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap D [/showhide]

  22. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’nde,
  I. Anafartalar
  II. Arıburnu
  III. Conkbayırı
  alanlarından hangilerinde savaşmıştır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I,II ve III

  [showhide type=”links22″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap E [/showhide]

  23. Sivas Kongresi sonunda;
  I. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
  II. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
  III. Killikyalılar
  cemiyetlerinden hangilerinin faaliyetlerine son verilmiştir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) I,II ve III

  [showhide type=”links23″ more_text=”Cevabı Göster” less_text=”Cevabı Gizle”]Doğru Cevap D [/showhide]

   

  reklam

  Kimler Neler Demiş?

  avatar
  Fotoğraf ve Resim Dosyası
   
   
   
    Abone ol  
  Bildir