Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası İlanı

  199
  A+
  A-
  Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası İlanı

  Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası İlanı yayınladı. Kılavuzda toplam 515 kadro yer almaktadır. Başvurular 27 Ekim 2020 tarihi saat 18:00’e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

  2020 YILI 2. DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLAN METNİ

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi hükümleri gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A maddesi kapsamında ilan edilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

  Adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati internet adresinde duyurulacaktır.

  A-G  ENEL ESASLAR

  • Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
  • Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
  • Adaylar PBS üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra kura takviminde belirtilen tarihler arasında;
   1. En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini (İlk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgileri içeren), (En son Sağlık Bakanlığında çalışmakta iken görevinden ayrılanlar hizmet cetvelini eklemeyecektir. Ancak en son Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden ayrılanlar hizmet cetvelini ) (Onaylı Hizmet Cetveli olmayan adaylar için e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr internet adresi) üzerinden temin edecekleri Hitap Hizmet Dökümü belgesini)

  b) Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma/geçici mezuniyet belgesi suretini,

  başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

  • Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
  • Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir. Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih
  • Kuraya başvuran adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler 10.2020– 10.11.2020 (saat 18.00’e kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
  • İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan
  • Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.
  • Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi olarak çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları
  • Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun ile af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.
  • Kura sonucu yerleşenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanacaklardır.
  • Yerleşenlerin atamaları, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi ve 20/02/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ekinde değişiklik yapan 24/03/2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki kararı gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıktan atama izinlerinin alınmasından sonra yapılacaktır.
  • Kura sonucu yerleşenlerden ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

  B- BAZI UNVAN VE BRANŞLARA AİT AÇIKLAMALAR 

  • Sağlık Memuru (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Diş), Sağlık Memuru (Diş protezi), Diş Teknisyeni veya Diş Protez Teknisyeni unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
  • Sağlık Memuru (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık memuru (Ortopedi), Sağlık Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni veya Protez/Ortez Teknisyeni unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
  • Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Klinik Yardımcısı, unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
  • Sağlık Teknikeri (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Diş), Sağlık Teknikeri (Diş Protez), Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
  • Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi), Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) veya Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
  • Sağlık Teknikeri (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Ortopedi) veya Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.
  • Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) veya Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa edenler başvuru
  • Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) veya Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar) branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
  • Laborant unvanına; Ortaöğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar alanı – tıbbi laboratuvar teknisyenliği dalından veya sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olup Laborant unvanında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
  • Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar hemşire unvanına müracaat
  • Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru veya Sağlık Teknisyeni unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) veya Hemşire unvanına, hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) unvanına, Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ise ilan edilen Sağlık Teknikeri (YOK) unvanına müracaat
  • Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde branşı bulunmayanlar müracaatlarını diplomalarında belirtilen branşa göre yapacaklardır.
  • Sağlık teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun “sağlık memuru” unvan ve branştaki kadroları tercih edecek olup, söz konusu branşta “sağlık teknisyeni” olarak atanacaklardır.

  C-MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEKLER

  • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar,

  Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4/B, mülga 4-C, 4/D ve 663 sayılı KHK/45-A maddelerine göre çalışanlar, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu kapsamında çalışanlar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvurularını kesinleştirmiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.

  • Emekli olanlar ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
  • Kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amacıyla yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerle veya 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkil edilen komisyon kararı ile kamu görevinden çıkarılanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  D- KURADA YERLEŞEN ADAYLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

  Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

  Atamaya Esas Olarak İstenen Belgeler 

  • İlan metni A-GENEL ESASLAR 3. Maddeye göre sisteme yüklenen belgelerin aslı veya noter tasdikli
  • Açıktan atama başvuru ve beyan formunun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir)
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir)
  • Vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet)
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir)
  • Adli sicil kaydı belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul )

  Atamaya Esas Evrakların Gönderileceği Adres 

  T.C. Sağlık Bakanlığı

  Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA

  İletişim: 0 (312) 585 10 00

   

  2020 YILI 2. DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI TAKVİMİ

   

   

  SIRA

   

  TARİH

   

  AÇIKLAMA

   

   

  1

   

  22 Ekim 2020 Perşembe– 27 Ekim 2020 Salı Saat 18:00’e kadar

   

  PBS üzerinden başvuruların yapılması

   

  2

   

  06 Kasım 2020 Cuma

   

  Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

   

  3

   

  06 Kasım 2020 Cuma – 09 Kasım 2020 Pazartesi Saat 18:00’e kadar

   

  İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS

  üzerinden alınması

   

  4

   

  12 Kasım 2020 Perşembe

   

  İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

   

   

  5

   

   

  13 KASIM 2020 CUMA KURA TARİHİ

   

  Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

   

  6

   

  14 Aralık 2020 Pazartesi

   

  Atamaya esas evrakların son geliş tarihi Saat:18:00

  Münhal Kadrolar

  İL ADIUNVAN ADIBRANŞ ADIMÜNHAL
  ADANAÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
  ADANAFİZYOTERAPİSTYOK2
  ADANAHEMŞİREYOK3
  ADANAİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)YOK1
  ADANAPERFÜZYONİSTYOK1
  ADANAPSİKOLOGYOK1
  ADANASAĞLIK MEMURUDİŞ PROTEZİ1
  ADANASAĞLIK MEMURUODYOMETRİ1
  ADANASAĞLIK MEMURUORTOPEDİ1
  ADANASAĞLIK MEMURURADYOTERAPİ1
  ADANASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
  ADANASAĞLIK TEKNİKERİECZANE1
  ADANASAĞLIK TEKNİKERİELEKTRONÖROFİZYOLOJİ1
  ADANASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  ADANASAĞLIK TEKNİKERİODYOMETRİ1
  ADANASAĞLIK TEKNİKERİYOK1
  ADANASOSYAL ÇALIŞMACIYOK1
  ADIYAMANHEMŞİREYOK3
  ADIYAMANSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  AFYONKARAHİSARDİYETİSYENYOK1
  AFYONKARAHİSAREBEYOK1
  AFYONKARAHİSARHEMŞİREYOK1
  AFYONKARAHİSARSAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
  AFYONKARAHİSARSAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
  AĞRIEBEYOK1
  AKSARAYEBEYOK1
  AKSARAYHEMŞİREYOK1
  AKSARAYSAĞLIK MEMURURADYOTERAPİ1
  AMASYAEBEYOK1
  AMASYAPSİKOLOGYOK1
  ANKARAEBEYOK2
  ANKARAFİZYOTERAPİSTYOK4
  ANKARAHEMŞİREYOK3
  ANKARAPERFÜZYONİSTYOK1
  ANKARAPSİKOLOGYOK1
  ANKARASAĞLIK MEMURUPATOLOJİK ANATOMİ1
  ANKARASAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
  ANKARASAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  ANKARASAĞLIK TEKNİKERİAMELİYAT1
  ANKARASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
  ANKARASAĞLIK TEKNİKERİELEKTRONÖROFİZYOLOJİ1
  ANKARASAĞLIK TEKNİKERİFİZİK TEDAVİ1
  ANKARASAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN1
  ANKARASAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
  ANTALYADİL VE KONUŞMA TERAPİSTİYOK1
  ANTALYAFİZYOTERAPİSTYOK2
  ANTALYAHEMŞİREYOK3
  ANTALYAODYOLOGYOK1
  ANTALYASAĞLIK MEMURUECZANE1
  ANTALYASAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
  ANTALYASAĞLIK TEKNİKERİELEKTRONÖROFİZYOLOJİ1
  ANTALYASAĞLIK TEKNİKERİEVDE BAKIM1
  ANTALYASAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
  ARTVİNSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  AYDINEBEYOK1
  BALIKESİRFİZYOTERAPİSTYOK1
  BALIKESİRHEMŞİREYOK3
  BALIKESİRSAĞLIK MEMURUDİYALİZ1
  BALIKESİRSAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
  BALIKESİRSAĞLIK TEKNİKERİAMELİYAT1
  BALIKESİRSAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
  BALIKESİRSAĞLIK TEKNİKERİDİYALİZ1
  BALIKESİRSAĞLIK TEKNİKERİİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ1
  BALIKESİRSAĞLIK TEKNİKERİORTOPEDİ1
  BALIKESİRSOSYAL ÇALIŞMACIYOK1
  BARTINEBEYOK1
  BİLECİKSAĞLIK TEKNİKERİADLİ TIP1
  BİNGÖLDİYETİSYENYOK1
  BİTLİSEBEYOK1
  BOLUSAĞLIK MEMURUANESTEZİ1
  BOLUSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
  BOLUSAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
  BOLUSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  BURDUREBEYOK1
  BURSADİYETİSYENYOK1
  BURSAEBEYOK2
  BURSAFİZYOTERAPİSTYOK1
  BURSAHEMŞİREYOK3
  BURSAİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)YOK1
  BURSAPSİKOLOGYOK1
  BURSASAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
  BURSASAĞLIK MEMURUFİZİK TEDAVİ1
  BURSASAĞLIK MEMURUPATOLOJİK ANATOMİ1
  BURSASAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
  BURSASAĞLIK TEKNİKERİAĞIZ DİŞ SAĞLIĞI1
  BURSASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
  BURSASAĞLIK TEKNİKERİÇEVRE SAĞLIĞI1
  BURSASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  BURSASAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
  BURSASAĞLIK TEKNİKERİODYOMETRİ1
  BURSASAĞLIK TEKNİKERİRADYOTERAPİ1
  BURSASAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN1
  BURSASOSYAL ÇALIŞMACIYOK1
  ÇANAKKALEDİYETİSYENYOK1
  ÇANAKKALESAĞLIK MEMURUECZANE1
  ÇANKIRIEBEYOK1
  ÇORUMDİYETİSYENYOK1
  ÇORUMEBEYOK1
  ÇORUMHEMŞİREYOK1
  ÇORUMSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  DENİZLİBİYOLOGYOK1
  DENİZLİÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
  DENİZLİDİYETİSYENYOK1
  DENİZLİEBEYOK1
  DENİZLİFİZYOTERAPİSTYOK1
  DENİZLİHEMŞİREYOK1
  DENİZLİSAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
  DENİZLİSAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
  DENİZLİSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  DENİZLİSAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
  DENİZLİSAĞLIK TEKNİKERİODYOMETRİ1
  DENİZLİSOSYAL ÇALIŞMACIYOK1
  DİYARBAKIRHEMŞİREYOK4
  DİYARBAKIRODYOLOGYOK1
  DİYARBAKIRSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  DİYARBAKIRSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  DİYARBAKIRSAĞLIK TEKNİKERİYOK1
  DİYARBAKIRTIBBİ TEKNOLOGYOK1
  DÜZCEEBEYOK1
  EDİRNEÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
  EDİRNEDİYETİSYENYOK1
  EDİRNEHEMŞİREYOK1
  EDİRNEPSİKOLOGYOK1
  EDİRNESAĞLIK MEMURUANESTEZİ1
  EDİRNESAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
  EDİRNESAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  EDİRNESAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
  EDİRNESAĞLIK TEKNİKERİDİŞ PROTEZİ1
  EDİRNESAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  EDİRNESAĞLIK TEKNİKERİPATOLOJİK ANATOMİ1
  ELAZIĞHEMŞİREYOK3
  ELAZIĞPERFÜZYONİSTYOK1
  ELAZIĞSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  ELAZIĞSAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  ERZURUMBİYOLOGYOK1
  ERZURUMEBEYOK2
  ERZURUMHEMŞİREYOK3
  ERZURUMLABORANTYOK1
  ERZURUMSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  ERZURUMSAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
  ERZURUMSAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
  ERZURUMSAĞLIK TEKNİKERİRADYOTERAPİ1
  ESKİŞEHİRDİL VE KONUŞMA TERAPİSTİYOK1
  ESKİŞEHİRHEMŞİREYOK3
  ESKİŞEHİRİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)YOK1
  ESKİŞEHİRODYOLOGYOK1
  ESKİŞEHİRSAĞLIK MEMURUFİZİK TEDAVİ1
  ESKİŞEHİRSAĞLIK TEKNİKERİAMELİYAT1
  ESKİŞEHİRSAĞLIK TEKNİKERİİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ1
  ESKİŞEHİRSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
  GAZİANTEPÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
  GAZİANTEPEBEYOK1
  GAZİANTEPFİZYOTERAPİSTYOK1
  GAZİANTEPHEMŞİREYOK3
  GAZİANTEPLABORANTYOK1
  GAZİANTEPSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  GAZİANTEPSAĞLIK TEKNİKERİDİŞ PROTEZİ1
  GAZİANTEPSAĞLIK TEKNİKERİFİZİK TEDAVİ1
  GAZİANTEPSAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
  GAZİANTEPSAĞLIK TEKNİKERİYOK1
  GİRESUNSAĞLIK TEKNİKERİADLİ TIP1
  GÜMÜŞHANEEBEYOK1
  HATAYDİL VE KONUŞMA TERAPİSTİYOK1
  HATAYFİZYOTERAPİSTYOK2
  HATAYHEMŞİREYOK2
  HATAYSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  HATAYSAĞLIK TEKNİKERİÇEVRE SAĞLIĞI1
  ISPARTAHEMŞİREYOK3
  ISPARTASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
  ISPARTASAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
  ISPARTASOSYAL ÇALIŞMACIYOK1
  İSTANBULBİYOLOGYOK1
  İSTANBULÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
  İSTANBULEBEYOK4
  İSTANBULFİZYOTERAPİSTYOK2
  İSTANBULHEMŞİREYOK10
  İSTANBULLABORANTYOK1
  İSTANBULSAĞLIK MEMURUAMELİYAT1
  İSTANBULSAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
  İSTANBULSAĞLIK MEMURUDİŞ PROTEZİ1
  İSTANBULSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  İSTANBULSAĞLIK MEMURUODYOMETRİ1
  İSTANBULSAĞLIK MEMURUPATOLOJİK ANATOMİ1
  İSTANBULSAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
  İSTANBULSAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
  İSTANBULSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİAĞIZ DİŞ SAĞLIĞI1
  İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
  İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİÇEVRE SAĞLIĞI1
  İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİDİŞ PROTEZİ1
  İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİELEKTRONÖROFİZYOLOJİ1
  İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
  İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİODYOMETRİ1
  İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİPATOLOJİK ANATOMİ1
  İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİRADYOTERAPİ1
  İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN1
  İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
  İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİYOK1
  İSTANBULTIBBİ TEKNOLOGYOK1
  İZMİRFİZYOTERAPİSTYOK2
  İZMİRHEMŞİREYOK5
  İZMİRSAĞLIK MEMURUECZANE1
  İZMİRSAĞLIK TEKNİKERİAMELİYAT1
  İZMİRSAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
  İZMİRSAĞLIK TEKNİKERİFİZİK TEDAVİ1
  İZMİRSAĞLIK TEKNİKERİPATOLOJİK ANATOMİ1
  İZMİRSAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN1
  İZMİRSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
  KAHRAMANMARAŞHEMŞİREYOK3
  KARABÜKDİYETİSYENYOK1
  KARABÜKEBEYOK1
  KARABÜKSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
  KARAMANEBEYOK1
  KASTAMONUEBEYOK1
  KASTAMONUSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
  KAYSERİFİZYOTERAPİSTYOK1
  KAYSERİHEMŞİREYOK3
  KAYSERİODYOLOGYOK1
  KAYSERİPERFÜZYONİSTYOK1
  KAYSERİSAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  KAYSERİSAĞLIK TEKNİKERİİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ1
  KAYSERİSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
  KIRIKKALESAĞLIK MEMURUORTOPEDİ1
  KIRIKKALESAĞLIK TEKNİKERİDİYALİZ1
  KIRKLARELİEBEYOK1
  KIRKLARELİFİZYOTERAPİSTYOK1
  KIRKLARELİLABORANTYOK1
  KIRKLARELİSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  KIRKLARELİSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
  KIRKLARELİSAĞLIK TEKNİKERİDİYALİZ1
  KIRKLARELİSAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  KIRŞEHİRSAĞLIK MEMURUODYOMETRİ1
  KOCAELİBİYOLOGYOK1
  KOCAELİDİL VE KONUŞMA TERAPİSTİYOK1
  KOCAELİDİYETİSYENYOK1
  KOCAELİEBEYOK2
  KOCAELİFİZYOTERAPİSTYOK1
  KOCAELİHEMŞİREYOK3
  KOCAELİSAĞLIK MEMURUAMELİYAT1
  KOCAELİSAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
  KOCAELİSAĞLIK MEMURUECZANE1
  KOCAELİSAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
  KOCAELİSAĞLIK TEKNİKERİADLİ TIP1
  KOCAELİSAĞLIK TEKNİKERİAĞIZ DİŞ SAĞLIĞI1
  KOCAELİSAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
  KOCAELİSAĞLIK TEKNİKERİDİŞ PROTEZİ1
  KOCAELİSAĞLIK TEKNİKERİPATOLOJİK ANATOMİ1
  KONYABİYOLOGYOK1
  KONYAÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
  KONYAEBEYOK2
  KONYAFİZYOTERAPİSTYOK1
  KONYAHEMŞİREYOK3
  KONYASAĞLIK FİZİKÇİSİYOK1
  KONYASAĞLIK MEMURUANESTEZİ1
  KONYASAĞLIK MEMURUDİYALİZ1
  KONYASAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
  KONYASAĞLIK TEKNİKERİAĞIZ DİŞ SAĞLIĞI1
  KONYASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
  KONYASAĞLIK TEKNİKERİECZANE1
  KONYASAĞLIK TEKNİKERİELEKTRONÖROFİZYOLOJİ1
  KONYASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM2
  KONYASAĞLIK TEKNİKERİPATOLOJİK ANATOMİ1
  KONYASAĞLIK TEKNİKERİRADYOTERAPİ1
  KONYASAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN3
  KONYASAĞLIK TEKNİKERİYOK1
  KÜTAHYAÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
  KÜTAHYAEBEYOK2
  KÜTAHYAFİZYOTERAPİSTYOK1
  KÜTAHYAHEMŞİREYOK3
  KÜTAHYAİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)YOK1
  KÜTAHYALABORANTYOK1
  KÜTAHYAPSİKOLOGYOK1
  KÜTAHYASAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
  KÜTAHYASAĞLIK MEMURUDİŞ PROTEZİ1
  KÜTAHYASAĞLIK MEMURUECZANE1
  KÜTAHYASAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
  KÜTAHYASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
  KÜTAHYASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  KÜTAHYASAĞLIK TEKNİKERİODYOMETRİ1
  KÜTAHYASAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN1
  MALATYAFİZYOTERAPİSTYOK1
  MALATYAHEMŞİREYOK3
  MALATYAPSİKOLOGYOK1
  MALATYASAĞLIK MEMURUDİYALİZ1
  MALATYASAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  MALATYASAĞLIK TEKNİKERİDİYALİZ1
  MALATYASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  MANİSADİYETİSYENYOK1
  MANİSAEBEYOK1
  MANİSAFİZYOTERAPİSTYOK1
  MANİSAHEMŞİREYOK1
  MANİSALABORANTYOK1
  MANİSAPERFÜZYONİSTYOK1
  MANİSAPSİKOLOGYOK1
  MANİSASAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
  MANİSASAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  MANİSASAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
  MANİSASAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  MANİSASAĞLIK TEKNİKERİAMELİYAT1
  MANİSASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
  MANİSASAĞLIK TEKNİKERİÇEVRE SAĞLIĞI1
  MANİSASAĞLIK TEKNİKERİDİŞ PROTEZİ1
  MANİSASAĞLIK TEKNİKERİEVDE BAKIM1
  MANİSASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  MANİSASAĞLIK TEKNİKERİORTOPEDİ1
  MANİSASAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
  MARDİNDİYETİSYENYOK1
  MARDİNEBEYOK1
  MARDİNSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  MERSİNHEMŞİREYOK3
  MERSİNİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)YOK1
  MERSİNSAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
  MERSİNSAĞLIK TEKNİKERİDİYALİZ1
  MERSİNSAĞLIK TEKNİKERİORTOPEDİ1
  MERSİNSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
  MUĞLADİL VE KONUŞMA TERAPİSTİYOK1
  MUĞLAFİZYOTERAPİSTYOK1
  MUĞLAHEMŞİREYOK3
  MUĞLASAĞLIK MEMURUAMELİYAT1
  MUĞLASAĞLIK MEMURUFİZİK TEDAVİ1
  MUĞLASAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
  MUĞLASAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
  MUĞLASAĞLIK TEKNİKERİADLİ TIP1
  MUĞLASAĞLIK TEKNİKERİEVDE BAKIM1
  MUĞLASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  MUĞLASAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
  NEVŞEHİREBEYOK1
  NEVŞEHİRSAĞLIK TEKNİKERİFİZİK TEDAVİ1
  NİĞDEFİZYOTERAPİSTYOK2
  ORDUDİYETİSYENYOK1
  ORDUEBEYOK1
  ORDUFİZYOTERAPİSTYOK1
  ORDUHEMŞİREYOK1
  ORDUSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  ORDUSAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  OSMANİYEHEMŞİREYOK2
  OSMANİYEPSİKOLOGYOK1
  OSMANİYESAĞLIK MEMURUORTOPEDİ1
  RİZEEBEYOK1
  RİZEHEMŞİREYOK1
  RİZESAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
  RİZESAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
  RİZESAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  SAKARYADİYETİSYENYOK1
  SAKARYAEBEYOK1
  SAKARYAFİZYOTERAPİSTYOK1
  SAKARYAHEMŞİREYOK1
  SAKARYAPSİKOLOGYOK1
  SAKARYASAĞLIK MEMURURADYOTERAPİ1
  SAKARYASAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
  SAKARYASAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
  SAKARYASAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  SAKARYASAĞLIK TEKNİKERİEVDE BAKIM1
  SAKARYASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  SAKARYASAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
  SAKARYASAĞLIK TEKNİKERİORTOPEDİ1
  SAKARYASAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN1
  SAMSUNDİYETİSYENYOK1
  SAMSUNHEMŞİREYOK1
  SAMSUNPSİKOLOGYOK1
  SAMSUNSAĞLIK MEMURUECZANE1
  SAMSUNSAĞLIK TEKNİKERİFİZİK TEDAVİ1
  SİNOPEBEYOK1
  SİNOPSAĞLIK MEMURUORTOPEDİ1
  SİVASEBEYOK1
  SİVASSAĞLIK TEKNİKERİAĞIZ DİŞ SAĞLIĞI1
  ŞANLIURFABİYOLOGYOK1
  ŞANLIURFADİYETİSYENYOK1
  ŞANLIURFAEBEYOK2
  ŞANLIURFAHEMŞİREYOK3
  ŞANLIURFASAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
  ŞANLIURFASAĞLIK MEMURUDİŞ PROTEZİ1
  ŞANLIURFASAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  ŞANLIURFASAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  ŞANLIURFASAĞLIK TEKNİKERİÇEVRE SAĞLIĞI1
  ŞANLIURFASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  ŞANLIURFASAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
  ŞANLIURFASAĞLIK TEKNİKERİYOK1
  TEKİRDAĞDİYETİSYENYOK1
  TEKİRDAĞEBEYOK1
  TEKİRDAĞHEMŞİREYOK3
  TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
  TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURUDİŞ PROTEZİ1
  TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURUFİZİK TEDAVİ1
  TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
  TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
  TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  TEKİRDAĞSAĞLIK TEKNİKERİADLİ TIP1
  TEKİRDAĞSAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  TEKİRDAĞSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
  TOKATDİYETİSYENYOK1
  TOKATEBEYOK1
  TRABZONDİYETİSYENYOK1
  TRABZONEBEYOK1
  TRABZONFİZYOTERAPİSTYOK1
  TRABZONHEMŞİREYOK1
  TRABZONPSİKOLOGYOK1
  TRABZONSAĞLIK MEMURUFİZİK TEDAVİ1
  TRABZONSAĞLIK MEMURUORTOPEDİ1
  TRABZONSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
  TRABZONSOSYAL ÇALIŞMACIYOK1
  TRABZONTIBBİ TEKNOLOGYOK1
  UŞAKEBEYOK1
  UŞAKFİZYOTERAPİSTYOK1
  UŞAKSAĞLIK MEMURUANESTEZİ1
  UŞAKSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
  UŞAKSAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
  UŞAKSAĞLIK TEKNİKERİORTOPEDİ1
  VANEBEYOK1
  VANHEMŞİREYOK3
  VANSAĞLIK FİZİKÇİSİYOK1
  VANSAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
  VANSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
  VANSAĞLIK TEKNİKERİRADYOTERAPİ1
  YALOVAEBEYOK1
  YOZGATDİYETİSYENYOK1
  YOZGATEBEYOK1
  YOZGATHEMŞİREYOK1
  ZONGULDAKBİYOLOGYOK1
  ZONGULDAKDİYETİSYENYOK1
  ZONGULDAKEBEYOK1
  ZONGULDAKFİZYOTERAPİSTYOK1
  ZONGULDAKHEMŞİREYOK1
  ZONGULDAKLABORANTYOK1
  ZONGULDAKPSİKOLOGYOK1
  ZONGULDAKSAĞLIK MEMURUANESTEZİ1
  ZONGULDAKSAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
  ZONGULDAKSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
  ZONGULDAKSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
  ZONGULDAKSAĞLIK TEKNİKERİEVDE BAKIM1

   

   

  ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

  Henüz yorum yapılmamış.