Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası İlanı

Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası İlanı
23.10.2020
0
A+
A-

Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı 2. Dönem İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası İlanı yayınladı. Kılavuzda toplam 515 kadro yer almaktadır. Başvurular 27 Ekim 2020 tarihi saat 18:00’e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

2020 YILI 2. DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLAN METNİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi hükümleri gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A maddesi kapsamında ilan edilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati internet adresinde duyurulacaktır.

A-G  ENEL ESASLAR

 • Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
 • Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Adaylar PBS üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra kura takviminde belirtilen tarihler arasında;
  1. En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini (İlk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgileri içeren), (En son Sağlık Bakanlığında çalışmakta iken görevinden ayrılanlar hizmet cetvelini eklemeyecektir. Ancak en son Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden ayrılanlar hizmet cetvelini ) (Onaylı Hizmet Cetveli olmayan adaylar için e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr internet adresi) üzerinden temin edecekleri Hitap Hizmet Dökümü belgesini)

b) Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma/geçici mezuniyet belgesi suretini,

başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

 • Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
 • Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir. Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih
 • Kuraya başvuran adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler 10.2020– 10.11.2020 (saat 18.00’e kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
 • İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan
 • Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.
 • Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi olarak çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları
 • Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun ile af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.
 • Kura sonucu yerleşenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanacaklardır.
 • Yerleşenlerin atamaları, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi ve 20/02/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ekinde değişiklik yapan 24/03/2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki kararı gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıktan atama izinlerinin alınmasından sonra yapılacaktır.
 • Kura sonucu yerleşenlerden ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

B- BAZI UNVAN VE BRANŞLARA AİT AÇIKLAMALAR 

 • Sağlık Memuru (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Diş), Sağlık Memuru (Diş protezi), Diş Teknisyeni veya Diş Protez Teknisyeni unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
 • Sağlık Memuru (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık memuru (Ortopedi), Sağlık Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni veya Protez/Ortez Teknisyeni unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
 • Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Klinik Yardımcısı, unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
 • Sağlık Teknikeri (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Diş), Sağlık Teknikeri (Diş Protez), Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
 • Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi), Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) veya Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
 • Sağlık Teknikeri (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Ortopedi) veya Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.
 • Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) veya Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa edenler başvuru
 • Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) veya Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar) branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
 • Laborant unvanına; Ortaöğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar alanı – tıbbi laboratuvar teknisyenliği dalından veya sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olup Laborant unvanında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
 • Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar hemşire unvanına müracaat
 • Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru veya Sağlık Teknisyeni unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) veya Hemşire unvanına, hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) unvanına, Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ise ilan edilen Sağlık Teknikeri (YOK) unvanına müracaat
 • Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde branşı bulunmayanlar müracaatlarını diplomalarında belirtilen branşa göre yapacaklardır.
 • Sağlık teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun “sağlık memuru” unvan ve branştaki kadroları tercih edecek olup, söz konusu branşta “sağlık teknisyeni” olarak atanacaklardır.

C-MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEKLER

 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar,

Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4/B, mülga 4-C, 4/D ve 663 sayılı KHK/45-A maddelerine göre çalışanlar, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu kapsamında çalışanlar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvurularını kesinleştirmiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.

 • Emekli olanlar ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amacıyla yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerle veya 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkil edilen komisyon kararı ile kamu görevinden çıkarılanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

D- KURADA YERLEŞEN ADAYLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

Atamaya Esas Olarak İstenen Belgeler 

 • İlan metni A-GENEL ESASLAR 3. Maddeye göre sisteme yüklenen belgelerin aslı veya noter tasdikli
 • Açıktan atama başvuru ve beyan formunun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir)
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir)
 • Vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet)
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir)
 • Adli sicil kaydı belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul )

Atamaya Esas Evrakların Gönderileceği Adres 

T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

 

2020 YILI 2. DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI TAKVİMİ

 

 

SIRA

 

TARİH

 

AÇIKLAMA

 

 

1

 

22 Ekim 2020 Perşembe– 27 Ekim 2020 Salı Saat 18:00’e kadar

 

PBS üzerinden başvuruların yapılması

 

2

 

06 Kasım 2020 Cuma

 

Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

 

3

 

06 Kasım 2020 Cuma – 09 Kasım 2020 Pazartesi Saat 18:00’e kadar

 

İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS

üzerinden alınması

 

4

 

12 Kasım 2020 Perşembe

 

İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

 

 

5

 

 

13 KASIM 2020 CUMA KURA TARİHİ

 

Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

 

6

 

14 Aralık 2020 Pazartesi

 

Atamaya esas evrakların son geliş tarihi Saat:18:00

Münhal Kadrolar

İL ADIUNVAN ADIBRANŞ ADIMÜNHAL
ADANAÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
ADANAFİZYOTERAPİSTYOK2
ADANAHEMŞİREYOK3
ADANAİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)YOK1
ADANAPERFÜZYONİSTYOK1
ADANAPSİKOLOGYOK1
ADANASAĞLIK MEMURUDİŞ PROTEZİ1
ADANASAĞLIK MEMURUODYOMETRİ1
ADANASAĞLIK MEMURUORTOPEDİ1
ADANASAĞLIK MEMURURADYOTERAPİ1
ADANASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
ADANASAĞLIK TEKNİKERİECZANE1
ADANASAĞLIK TEKNİKERİELEKTRONÖROFİZYOLOJİ1
ADANASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
ADANASAĞLIK TEKNİKERİODYOMETRİ1
ADANASAĞLIK TEKNİKERİYOK1
ADANASOSYAL ÇALIŞMACIYOK1
ADIYAMANHEMŞİREYOK3
ADIYAMANSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
AFYONKARAHİSARDİYETİSYENYOK1
AFYONKARAHİSAREBEYOK1
AFYONKARAHİSARHEMŞİREYOK1
AFYONKARAHİSARSAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
AFYONKARAHİSARSAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
AĞRIEBEYOK1
AKSARAYEBEYOK1
AKSARAYHEMŞİREYOK1
AKSARAYSAĞLIK MEMURURADYOTERAPİ1
AMASYAEBEYOK1
AMASYAPSİKOLOGYOK1
ANKARAEBEYOK2
ANKARAFİZYOTERAPİSTYOK4
ANKARAHEMŞİREYOK3
ANKARAPERFÜZYONİSTYOK1
ANKARAPSİKOLOGYOK1
ANKARASAĞLIK MEMURUPATOLOJİK ANATOMİ1
ANKARASAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
ANKARASAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
ANKARASAĞLIK TEKNİKERİAMELİYAT1
ANKARASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
ANKARASAĞLIK TEKNİKERİELEKTRONÖROFİZYOLOJİ1
ANKARASAĞLIK TEKNİKERİFİZİK TEDAVİ1
ANKARASAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN1
ANKARASAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
ANTALYADİL VE KONUŞMA TERAPİSTİYOK1
ANTALYAFİZYOTERAPİSTYOK2
ANTALYAHEMŞİREYOK3
ANTALYAODYOLOGYOK1
ANTALYASAĞLIK MEMURUECZANE1
ANTALYASAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
ANTALYASAĞLIK TEKNİKERİELEKTRONÖROFİZYOLOJİ1
ANTALYASAĞLIK TEKNİKERİEVDE BAKIM1
ANTALYASAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
ARTVİNSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
AYDINEBEYOK1
BALIKESİRFİZYOTERAPİSTYOK1
BALIKESİRHEMŞİREYOK3
BALIKESİRSAĞLIK MEMURUDİYALİZ1
BALIKESİRSAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
BALIKESİRSAĞLIK TEKNİKERİAMELİYAT1
BALIKESİRSAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
BALIKESİRSAĞLIK TEKNİKERİDİYALİZ1
BALIKESİRSAĞLIK TEKNİKERİİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ1
BALIKESİRSAĞLIK TEKNİKERİORTOPEDİ1
BALIKESİRSOSYAL ÇALIŞMACIYOK1
BARTINEBEYOK1
BİLECİKSAĞLIK TEKNİKERİADLİ TIP1
BİNGÖLDİYETİSYENYOK1
BİTLİSEBEYOK1
BOLUSAĞLIK MEMURUANESTEZİ1
BOLUSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
BOLUSAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
BOLUSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
BURDUREBEYOK1
BURSADİYETİSYENYOK1
BURSAEBEYOK2
BURSAFİZYOTERAPİSTYOK1
BURSAHEMŞİREYOK3
BURSAİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)YOK1
BURSAPSİKOLOGYOK1
BURSASAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
BURSASAĞLIK MEMURUFİZİK TEDAVİ1
BURSASAĞLIK MEMURUPATOLOJİK ANATOMİ1
BURSASAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
BURSASAĞLIK TEKNİKERİAĞIZ DİŞ SAĞLIĞI1
BURSASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
BURSASAĞLIK TEKNİKERİÇEVRE SAĞLIĞI1
BURSASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
BURSASAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
BURSASAĞLIK TEKNİKERİODYOMETRİ1
BURSASAĞLIK TEKNİKERİRADYOTERAPİ1
BURSASAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN1
BURSASOSYAL ÇALIŞMACIYOK1
ÇANAKKALEDİYETİSYENYOK1
ÇANAKKALESAĞLIK MEMURUECZANE1
ÇANKIRIEBEYOK1
ÇORUMDİYETİSYENYOK1
ÇORUMEBEYOK1
ÇORUMHEMŞİREYOK1
ÇORUMSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
DENİZLİBİYOLOGYOK1
DENİZLİÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
DENİZLİDİYETİSYENYOK1
DENİZLİEBEYOK1
DENİZLİFİZYOTERAPİSTYOK1
DENİZLİHEMŞİREYOK1
DENİZLİSAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
DENİZLİSAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
DENİZLİSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
DENİZLİSAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
DENİZLİSAĞLIK TEKNİKERİODYOMETRİ1
DENİZLİSOSYAL ÇALIŞMACIYOK1
DİYARBAKIRHEMŞİREYOK4
DİYARBAKIRODYOLOGYOK1
DİYARBAKIRSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
DİYARBAKIRSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
DİYARBAKIRSAĞLIK TEKNİKERİYOK1
DİYARBAKIRTIBBİ TEKNOLOGYOK1
DÜZCEEBEYOK1
EDİRNEÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
EDİRNEDİYETİSYENYOK1
EDİRNEHEMŞİREYOK1
EDİRNEPSİKOLOGYOK1
EDİRNESAĞLIK MEMURUANESTEZİ1
EDİRNESAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
EDİRNESAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
EDİRNESAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
EDİRNESAĞLIK TEKNİKERİDİŞ PROTEZİ1
EDİRNESAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
EDİRNESAĞLIK TEKNİKERİPATOLOJİK ANATOMİ1
ELAZIĞHEMŞİREYOK3
ELAZIĞPERFÜZYONİSTYOK1
ELAZIĞSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
ELAZIĞSAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
ERZURUMBİYOLOGYOK1
ERZURUMEBEYOK2
ERZURUMHEMŞİREYOK3
ERZURUMLABORANTYOK1
ERZURUMSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
ERZURUMSAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
ERZURUMSAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
ERZURUMSAĞLIK TEKNİKERİRADYOTERAPİ1
ESKİŞEHİRDİL VE KONUŞMA TERAPİSTİYOK1
ESKİŞEHİRHEMŞİREYOK3
ESKİŞEHİRİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)YOK1
ESKİŞEHİRODYOLOGYOK1
ESKİŞEHİRSAĞLIK MEMURUFİZİK TEDAVİ1
ESKİŞEHİRSAĞLIK TEKNİKERİAMELİYAT1
ESKİŞEHİRSAĞLIK TEKNİKERİİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ1
ESKİŞEHİRSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
GAZİANTEPÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
GAZİANTEPEBEYOK1
GAZİANTEPFİZYOTERAPİSTYOK1
GAZİANTEPHEMŞİREYOK3
GAZİANTEPLABORANTYOK1
GAZİANTEPSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
GAZİANTEPSAĞLIK TEKNİKERİDİŞ PROTEZİ1
GAZİANTEPSAĞLIK TEKNİKERİFİZİK TEDAVİ1
GAZİANTEPSAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
GAZİANTEPSAĞLIK TEKNİKERİYOK1
GİRESUNSAĞLIK TEKNİKERİADLİ TIP1
GÜMÜŞHANEEBEYOK1
HATAYDİL VE KONUŞMA TERAPİSTİYOK1
HATAYFİZYOTERAPİSTYOK2
HATAYHEMŞİREYOK2
HATAYSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
HATAYSAĞLIK TEKNİKERİÇEVRE SAĞLIĞI1
ISPARTAHEMŞİREYOK3
ISPARTASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
ISPARTASAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
ISPARTASOSYAL ÇALIŞMACIYOK1
İSTANBULBİYOLOGYOK1
İSTANBULÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
İSTANBULEBEYOK4
İSTANBULFİZYOTERAPİSTYOK2
İSTANBULHEMŞİREYOK10
İSTANBULLABORANTYOK1
İSTANBULSAĞLIK MEMURUAMELİYAT1
İSTANBULSAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
İSTANBULSAĞLIK MEMURUDİŞ PROTEZİ1
İSTANBULSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
İSTANBULSAĞLIK MEMURUODYOMETRİ1
İSTANBULSAĞLIK MEMURUPATOLOJİK ANATOMİ1
İSTANBULSAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
İSTANBULSAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
İSTANBULSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİAĞIZ DİŞ SAĞLIĞI1
İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİÇEVRE SAĞLIĞI1
İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİDİŞ PROTEZİ1
İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİELEKTRONÖROFİZYOLOJİ1
İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİODYOMETRİ1
İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİPATOLOJİK ANATOMİ1
İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİRADYOTERAPİ1
İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN1
İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
İSTANBULSAĞLIK TEKNİKERİYOK1
İSTANBULTIBBİ TEKNOLOGYOK1
İZMİRFİZYOTERAPİSTYOK2
İZMİRHEMŞİREYOK5
İZMİRSAĞLIK MEMURUECZANE1
İZMİRSAĞLIK TEKNİKERİAMELİYAT1
İZMİRSAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
İZMİRSAĞLIK TEKNİKERİFİZİK TEDAVİ1
İZMİRSAĞLIK TEKNİKERİPATOLOJİK ANATOMİ1
İZMİRSAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN1
İZMİRSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
KAHRAMANMARAŞHEMŞİREYOK3
KARABÜKDİYETİSYENYOK1
KARABÜKEBEYOK1
KARABÜKSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
KARAMANEBEYOK1
KASTAMONUEBEYOK1
KASTAMONUSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
KAYSERİFİZYOTERAPİSTYOK1
KAYSERİHEMŞİREYOK3
KAYSERİODYOLOGYOK1
KAYSERİPERFÜZYONİSTYOK1
KAYSERİSAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
KAYSERİSAĞLIK TEKNİKERİİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ1
KAYSERİSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
KIRIKKALESAĞLIK MEMURUORTOPEDİ1
KIRIKKALESAĞLIK TEKNİKERİDİYALİZ1
KIRKLARELİEBEYOK1
KIRKLARELİFİZYOTERAPİSTYOK1
KIRKLARELİLABORANTYOK1
KIRKLARELİSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
KIRKLARELİSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
KIRKLARELİSAĞLIK TEKNİKERİDİYALİZ1
KIRKLARELİSAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
KIRŞEHİRSAĞLIK MEMURUODYOMETRİ1
KOCAELİBİYOLOGYOK1
KOCAELİDİL VE KONUŞMA TERAPİSTİYOK1
KOCAELİDİYETİSYENYOK1
KOCAELİEBEYOK2
KOCAELİFİZYOTERAPİSTYOK1
KOCAELİHEMŞİREYOK3
KOCAELİSAĞLIK MEMURUAMELİYAT1
KOCAELİSAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
KOCAELİSAĞLIK MEMURUECZANE1
KOCAELİSAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
KOCAELİSAĞLIK TEKNİKERİADLİ TIP1
KOCAELİSAĞLIK TEKNİKERİAĞIZ DİŞ SAĞLIĞI1
KOCAELİSAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
KOCAELİSAĞLIK TEKNİKERİDİŞ PROTEZİ1
KOCAELİSAĞLIK TEKNİKERİPATOLOJİK ANATOMİ1
KONYABİYOLOGYOK1
KONYAÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
KONYAEBEYOK2
KONYAFİZYOTERAPİSTYOK1
KONYAHEMŞİREYOK3
KONYASAĞLIK FİZİKÇİSİYOK1
KONYASAĞLIK MEMURUANESTEZİ1
KONYASAĞLIK MEMURUDİYALİZ1
KONYASAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
KONYASAĞLIK TEKNİKERİAĞIZ DİŞ SAĞLIĞI1
KONYASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
KONYASAĞLIK TEKNİKERİECZANE1
KONYASAĞLIK TEKNİKERİELEKTRONÖROFİZYOLOJİ1
KONYASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM2
KONYASAĞLIK TEKNİKERİPATOLOJİK ANATOMİ1
KONYASAĞLIK TEKNİKERİRADYOTERAPİ1
KONYASAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN3
KONYASAĞLIK TEKNİKERİYOK1
KÜTAHYAÇOCUK GELİŞİMCİSİYOK1
KÜTAHYAEBEYOK2
KÜTAHYAFİZYOTERAPİSTYOK1
KÜTAHYAHEMŞİREYOK3
KÜTAHYAİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)YOK1
KÜTAHYALABORANTYOK1
KÜTAHYAPSİKOLOGYOK1
KÜTAHYASAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
KÜTAHYASAĞLIK MEMURUDİŞ PROTEZİ1
KÜTAHYASAĞLIK MEMURUECZANE1
KÜTAHYASAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
KÜTAHYASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
KÜTAHYASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
KÜTAHYASAĞLIK TEKNİKERİODYOMETRİ1
KÜTAHYASAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN1
MALATYAFİZYOTERAPİSTYOK1
MALATYAHEMŞİREYOK3
MALATYAPSİKOLOGYOK1
MALATYASAĞLIK MEMURUDİYALİZ1
MALATYASAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
MALATYASAĞLIK TEKNİKERİDİYALİZ1
MALATYASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
MANİSADİYETİSYENYOK1
MANİSAEBEYOK1
MANİSAFİZYOTERAPİSTYOK1
MANİSAHEMŞİREYOK1
MANİSALABORANTYOK1
MANİSAPERFÜZYONİSTYOK1
MANİSAPSİKOLOGYOK1
MANİSASAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
MANİSASAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
MANİSASAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
MANİSASAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
MANİSASAĞLIK TEKNİKERİAMELİYAT1
MANİSASAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
MANİSASAĞLIK TEKNİKERİÇEVRE SAĞLIĞI1
MANİSASAĞLIK TEKNİKERİDİŞ PROTEZİ1
MANİSASAĞLIK TEKNİKERİEVDE BAKIM1
MANİSASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
MANİSASAĞLIK TEKNİKERİORTOPEDİ1
MANİSASAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
MARDİNDİYETİSYENYOK1
MARDİNEBEYOK1
MARDİNSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
MERSİNHEMŞİREYOK3
MERSİNİŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)YOK1
MERSİNSAĞLIK TEKNİKERİANESTEZİ1
MERSİNSAĞLIK TEKNİKERİDİYALİZ1
MERSİNSAĞLIK TEKNİKERİORTOPEDİ1
MERSİNSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
MUĞLADİL VE KONUŞMA TERAPİSTİYOK1
MUĞLAFİZYOTERAPİSTYOK1
MUĞLAHEMŞİREYOK3
MUĞLASAĞLIK MEMURUAMELİYAT1
MUĞLASAĞLIK MEMURUFİZİK TEDAVİ1
MUĞLASAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
MUĞLASAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
MUĞLASAĞLIK TEKNİKERİADLİ TIP1
MUĞLASAĞLIK TEKNİKERİEVDE BAKIM1
MUĞLASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
MUĞLASAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
NEVŞEHİREBEYOK1
NEVŞEHİRSAĞLIK TEKNİKERİFİZİK TEDAVİ1
NİĞDEFİZYOTERAPİSTYOK2
ORDUDİYETİSYENYOK1
ORDUEBEYOK1
ORDUFİZYOTERAPİSTYOK1
ORDUHEMŞİREYOK1
ORDUSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
ORDUSAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
OSMANİYEHEMŞİREYOK2
OSMANİYEPSİKOLOGYOK1
OSMANİYESAĞLIK MEMURUORTOPEDİ1
RİZEEBEYOK1
RİZEHEMŞİREYOK1
RİZESAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
RİZESAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
RİZESAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
SAKARYADİYETİSYENYOK1
SAKARYAEBEYOK1
SAKARYAFİZYOTERAPİSTYOK1
SAKARYAHEMŞİREYOK1
SAKARYAPSİKOLOGYOK1
SAKARYASAĞLIK MEMURURADYOTERAPİ1
SAKARYASAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
SAKARYASAĞLIK MEMURUTIBBİ SEKRETER1
SAKARYASAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
SAKARYASAĞLIK TEKNİKERİEVDE BAKIM1
SAKARYASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
SAKARYASAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
SAKARYASAĞLIK TEKNİKERİORTOPEDİ1
SAKARYASAĞLIK TEKNİKERİRÖNTGEN1
SAMSUNDİYETİSYENYOK1
SAMSUNHEMŞİREYOK1
SAMSUNPSİKOLOGYOK1
SAMSUNSAĞLIK MEMURUECZANE1
SAMSUNSAĞLIK TEKNİKERİFİZİK TEDAVİ1
SİNOPEBEYOK1
SİNOPSAĞLIK MEMURUORTOPEDİ1
SİVASEBEYOK1
SİVASSAĞLIK TEKNİKERİAĞIZ DİŞ SAĞLIĞI1
ŞANLIURFABİYOLOGYOK1
ŞANLIURFADİYETİSYENYOK1
ŞANLIURFAEBEYOK2
ŞANLIURFAHEMŞİREYOK3
ŞANLIURFASAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
ŞANLIURFASAĞLIK MEMURUDİŞ PROTEZİ1
ŞANLIURFASAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
ŞANLIURFASAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
ŞANLIURFASAĞLIK TEKNİKERİÇEVRE SAĞLIĞI1
ŞANLIURFASAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
ŞANLIURFASAĞLIK TEKNİKERİLABORATUVAR1
ŞANLIURFASAĞLIK TEKNİKERİYOK1
TEKİRDAĞDİYETİSYENYOK1
TEKİRDAĞEBEYOK1
TEKİRDAĞHEMŞİREYOK3
TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURUDİŞ PROTEZİ1
TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURUFİZİK TEDAVİ1
TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURURÖNTGEN1
TEKİRDAĞSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
TEKİRDAĞSAĞLIK TEKNİKERİADLİ TIP1
TEKİRDAĞSAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
TEKİRDAĞSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
TOKATDİYETİSYENYOK1
TOKATEBEYOK1
TRABZONDİYETİSYENYOK1
TRABZONEBEYOK1
TRABZONFİZYOTERAPİSTYOK1
TRABZONHEMŞİREYOK1
TRABZONPSİKOLOGYOK1
TRABZONSAĞLIK MEMURUFİZİK TEDAVİ1
TRABZONSAĞLIK MEMURUORTOPEDİ1
TRABZONSAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ SEKRETER1
TRABZONSOSYAL ÇALIŞMACIYOK1
TRABZONTIBBİ TEKNOLOGYOK1
UŞAKEBEYOK1
UŞAKFİZYOTERAPİSTYOK1
UŞAKSAĞLIK MEMURUANESTEZİ1
UŞAKSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
UŞAKSAĞLIK TEKNİKERİİLK VE ACİL YARDIM1
UŞAKSAĞLIK TEKNİKERİORTOPEDİ1
VANEBEYOK1
VANHEMŞİREYOK3
VANSAĞLIK FİZİKÇİSİYOK1
VANSAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
VANSAĞLIK MEMURUTOPLUM SAĞLIĞI1
VANSAĞLIK TEKNİKERİRADYOTERAPİ1
YALOVAEBEYOK1
YOZGATDİYETİSYENYOK1
YOZGATEBEYOK1
YOZGATHEMŞİREYOK1
ZONGULDAKBİYOLOGYOK1
ZONGULDAKDİYETİSYENYOK1
ZONGULDAKEBEYOK1
ZONGULDAKFİZYOTERAPİSTYOK1
ZONGULDAKHEMŞİREYOK1
ZONGULDAKLABORANTYOK1
ZONGULDAKPSİKOLOGYOK1
ZONGULDAKSAĞLIK MEMURUANESTEZİ1
ZONGULDAKSAĞLIK MEMURUÇEVRE SAĞLIĞI1
ZONGULDAKSAĞLIK MEMURUİLK VE ACİL YARDIM1
ZONGULDAKSAĞLIK MEMURULABORATUVAR1
ZONGULDAKSAĞLIK TEKNİKERİEVDE BAKIM1

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.