Genelgeler ve Kongreler Konu Anlatımı

Genelgeler ve Kongreler Konu Anlatımı

Genelgeler ve Kongreler 

Amaçlar 

Havza Genelgesi 

 1. İzmir’in işgaline İstanbul Hükümeti’nin kayıtsız kalması
 2. Tehlikenin büyüklüğünün halka anlatılmak istenmesi
 3. Halkın işgallere karşı tepki göstermesini sağlamak
 4. Milli bir teşkilatın kurulmasının gerekliliğini komutan ve sivil memurlara anlatmak.

Amasya Genelgesi

 1. Türk ulusuna, ulusal egemenliği ve bağımsızlığı anlatmak,
 2. Ulusu ortak bir dava etrafında birleştirmek.

Erzurum Kongresi

 1. Doğu Anadolu’nun Ermeniler’e verilmesini engellemek.
 2. Bu bölgedeki direnme güçlerini birleştirmek

Neden Erzurum ?

 1. Erzurum galip devletlerin en güç erişeceği vatan toprağıydı.
 2. Kazım Karabekir Paşa’nın henüz terhis edilmemiş ordusu bu bölgede idi.
 3. Doğu Anadolu Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti kongre için hazırlıklar yapmıştı.

Sivas Kongresi

Amasya Genelgesi’nde Sivas’ta bir kongre toplanması kararlaştırıldı. 4 Eylül 1919’ta Sivas’ta toplandı.

Amaç;

 1. Bölgesel direnme güçlerini tek çatı altında toplamak,
 2. Milli İradeye dayalı bir meclisin açılmasını sağlamaktı.

Genelgelerin Maddeleri 

Havza Genelgesi

 1. İzmir’den sonra devam eden Manisa ve Aydın’ın işgali tehlikelidir.
 2. Vatan sınırlarının bütünlüğü için ulusal tepkiler daha canlı tutulmalı.
 3. Ulusun katlanamayacağı bu işgallere bir son verilmeli
 4. Büyük devletlerin temsilcilerine ve İstanbul Hükümeti’ne protesto telgrafları çekilmeli
 5. Mitingler yapılmalı
 6. Hristiyan halka saldırı ve düşmanlıktan sakınılmalı

Amasya Genelgesi

 1. Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.

UYARI : Bu karar ile savaşın ve ulusal egemenliğe çağrının gerekçesi halka açıklanmıştır.

 1. İstanbul’daki hükümet, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerien getirememektedir.
 2. Ulusun durumunu ve davranışını gözönünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş milli bir kurulun varlığı gereklidir.

UYARI : Bu karar ile bağımsız çalışacak ve ulusal iradeyi temsil edecek bir parlamentonun (meclisin) açılmasının gerekliliği ilk kez dile getirilmiştir.

UYARI :Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.

 1. a) Bu karar ile ilk kez ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık ilkesi dile getirilmiştir. Çünkü bağımsızlık için kararların ulus tarafından verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
 2. b) Ulusal Kurtuluş Savaşı yapılırken, kararların ulus tarafından verileceği belirtilip, savaşın yöntemi açıklanmıştır.
 3. c) Kararların ulus tarafından verilmesi demokrasi ve cumhuriyet anlayışını ortaya koyduğu için, bu karar aynı zamanda yönetim şeklinin değişeceği mesajını da vermiştir.
 4. d) Egemenliğin ulusta olduğunu belirtmesi ve bağımsızlık ilkesini dile getirmesi nedeniyle ulusçuluk ilkesi benimsenmiştir.
 1. Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’da milli bir kongrenin hemen toplanması gerekmektedir.
 2. Bunun için bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış olan üç delegenin hızla yola çıkarılması gerekmektedir.
 3. Doğu illeri adına Erzurum’da bir kongre yapılacaktır.

Erzurum Kongresi

 1. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez.

UYARI : Bu kararla işgalcilere ve emperyalistlere açıkça karşı çıkılmıştır.

 1. Vatanın bağımsızlığını Osmanlı Hükümeti sağlayamazsa bunun gerçekleşmesi için geçici bir hükümet kurulacaktır.

UYARI :

a) Hükümet, devleti idare eden bir organ olduğu için, Erzurum Kongresi’nin bu kararı, ayrı bir devletin kurulacağı mesajını vermiştir.

b) Erzurum Kongresi, Temsil Kurulu’nun gerektiğinde hükümet görevini yerine getireceğini belirtmekle, milli devletin yürütme organı olacağını ortaya koymuştur.

 1. Kuva-yı Milliye’nin amil ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.

UYARI : Burada , “Ülkedeki milli güçleri daha etkili hale getirmek ve milli egemenliği sağlamak gerekmektedir.” ilkesi dile getirilmiştir.

 1. Hristiyan halka, siyasal egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

UYARI : Burada, kongre Tanzimat Fermanı’ndan itibaren azınlıklara tanınan ve onların ülkede ayrıcalıklı konuma getiren hakların tanınamayacağını ve ülkedeki herkesin eşit olacağını dile getirmiştir.

 1. Manda ve himaye kabul olunamaz.
 2. Mebuslar Meclisi’nin hemen toplanmasına ve hükümet işlerinin ulusun denetiminde yapılmasına çalışılacaktır.

Sivas Kongresi

 1. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar aynen kabul edilecek.
 2. Manda ve himaye kesin olarak reddedilip hep birlikte bağımsızlık için savaş kararı alınacak.

UYARI : Manda ve himaye altına girmek bağımsızlıktan vazgeçmek anlamına gelirdi. Özellikle Türk Milleti’nin yeni bir savaşı kaldıramayacağını savunanlar manda ve himayeyi benimsemişlerdi. Sivas’ta manda ve himaye reddedilmekle aynı zamanda savaş kararı da alınmış oldu.

 1. Dış ülkelerden ancak insancıl koşullarda ekonomik yardım alınacak.

UYARI : Burada bağımsızlığa aykırı bir şekilde kurulacak her türlü dış ilişki reddedilmiştir.

 1. Ulusun kendi geleceğini saptayabilmesi ve hükümetin başıboş bırakılmaması için Meclis-i Mebusan derhal toplanacak.

UYARI : Bu karar, Amasya Genelgesi’nde alınan “Ulusu, yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.” ilkesi doğrultusunda alınmıştır. Çünkü Meclis’in açılması ile kararları ulus vereceğinden ülkenin geleceği ile ilgili kararlar ve işler de ulusun denetimine geçmiş olacaktır.

 1. Bölgesel direnme güçleri “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilecek.

UYARI : Bu cemiyet aracılığıyla Kurtuluş Mücadelesi yürütülecekti. Ayrıca cemiyetlerin birleştirilmesi ile, bölgesel mücadeleler, ulusal bir niteliğe kavuşmuştur.

 1. Yurdun her yerinden gelen delegeler, Temsil Kurulu’nu oluşturacak.

UYARI : Burada oluşturulan temsil kuruluna “yürütme organı” olarak görevi verildi. Yani bu kurulun bir hükümet gibi çalışması kararlaştırıldı. Ayrıca Temsil Kurulu’nun yurdun tamamını temsil ettiği belirtildi. Burada oluşturulan Temsil Kurulu’nun ilk görevi Sivas Kongresi’nde alınan kararları yürütmekti.

Balıkesir Kongresi

Amaç : Yunanistan’ın, İzmir’i işgal edip, Ege Bölgesi’nde işgallere başlaması üzerine, mücadele örgütleri kurmak.

– 26-30 Temmuz tarihleri arasında toplandı.

– Balıkesir Kongresine sadece Batı Anadolu’dan gelen delegeler katıldı.

– Amasya Genelgesi’nde alınan kararlar aynen kabul edildi, ayrıca;

– Yunanlılara karşı savaşmak üzere asker toplanması konusunda kararlar alındı.

– Padişaha bağlılık belirtildi.

– Tüm güçlerin birleştirilmesi kararlaştırıldı.

Alaşehir Kongresi

– 16-25 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplandı.

– Balıkesir Kongresi’nde alınan kararlar aynen kabul edildi.

Ayrıca;

– Yunanlılara karşı ölünceye kadar bir savunma yapılması,

– Bu amaçla silah, cephane toplanması ve halkın askere alınması,

– Gerekirse Antlaşma Devletleri’nden yardım alınması, yönünde kararlar alındı.

Genelgelerin Sonuçları 

Havza Genelgesi

Ülkenin her tarafında işgallere karşı protesto ve mitingler yapıldı.

İlk miting 30 Mayıs 1919’da Havza’da yapıldı.

8 Haziran 1919’da İstanbul’da büyük bir miting yapıldı.

Mustafa Kemal, İstanbul hükümeti tarafından geri çağrıldı.

Havza Genelgesi ile milli bilincin uyanması yolunda ilk adım atıldı.

Amasya Genelgesi 

Alınan kararlar ile Kurtuluş Savaşı ilan edildi.

Genelgede alınan kararlar, bir ihtilal bildirisi niteliğinde idi.

Genelge, Milli Mücadele’nin ilk programı niteliğinde idi.

Genelge ile, milli bir teşkilatın nasıl kurulacağı ve yapılacak işler belirtilmişti.

23 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal’in müfettişlik görevine son verildi.

Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti’ni tanımadığını ve ulusun kendi kaderini kendisinin çizmesi gerektiğini bildirdi.

Erzurum Kongresi

Kongre sadece Doğu Anadolu için değil, ulusun geneli ile ilgili kararlar aldı.

Mustafa Kemal kongre başkanı seçildi.

Mustafa Kemal ulusal mücadelenin lideri durumuna geldi.

İlk kez vatan sınırlarının nerelerden ibaret olacağı belirtildi.

Bağımsızlık ve egemenliğin hiç bir koşul kabul etmeden sağlanmasına karar verildi.

İlk kez temsil kurulu oluşturuldu.

Temsil Kurulu Başkanlığına Mustafa Kemal getirildi.

30 Temmuz 1919’da İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal hakkında tutuklama emrini verdi.

Sivas Kongresi

Mustafa Kemal’e karşı ilk muhalefet hareketi başladı.

Mustafa Kemal, Temsil Kurulu’nun başkanlığına getirildi.

Kongre ihtilalci bir kimlik kazandı.

Misak-ı Millînin esasları belirlendi.

Kurtuluş Mücadelesinin yayın organı olarak “İrade-i Milliye” adında bir gazete çıkartıldı.

Güneydeki halk direnişlerinin başına subaylar atandı.

Ulusal egemenlik ilkesi, padişah ve saltanattan üstün tutuldu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.