7. SINIF İOKBS DENEME SINAVI (2021-2022)

7. SINIF İOKBS DENEME SINAVI (2021-2022)
06.01.2021
0
A+
A-

75. YIL DİŞTAŞ ORTAOKULU 2020 – 2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 7. SINIF İOKBS DENEME SINAVI yayınlanmıştır. Öncelikle soruları hazırlayan değerleri öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

İOKBS SINAVI NEDİR? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.

TÜRKÇE TESTİ

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç
ilişkisi vardır?

A) Bugün hava çok sıcak.
B) Hasta olduğu için okula gelememiş.
C) Yalan söylemek kötü bir davranıştır.
D) Konuyu bir türlü anlayamadı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç – sonuç
ilişkisi vardır?

A) Ders çalıştığım için notlarım yükseliyor.
B) Notlarım yükseldiği için mutlu oluyorum.
C) Mutlu olduğum için etrafıma neşe saçıyorum.
D) Okul birincisi olabilmek için uğraşıyorum

 

3. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı yanlış
verilmiştir?

A) Ağıt: “Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan
acıyı dile getiren söz veya ezgi.”
B) Tente: “Genellikle güneşten korunmak için bir ye-
rin üzerine gerilen bez, naylon vb.şeylerden ya-
pılmış örtü.”
C) Muamma: “Anlaşılmayan, bilinmeyen şey.”
D) Strateji: “Alıştırma, herhangi bir konuda yapılan
hazırlık.”

 

4. 15 Eylül 2014
Bugün okuldaki ilk günümdü. Sınıfa girerken o ka-dar
heyecanlıydım ki neredeyse kalbim duracaktı. Öğret-
menlerin ve arkadaşlarımın yardımları sayesinde ilk
günümü hiç zorlanmadan geçirdim. Yarını iple çeki-
yorum.

Yukarıdaki parça hangi yazı türüne örnek olabi-
lir?

A) Anı B) Günlük
C) Otobiyografi D) Deneme

5. Edebiyat kokmayan bir yapıtın değeri yoktur.
Evin içi çok güzel kokuyor.
Dolaptaki yemekler kokmuş.
Soba yanınca ev kömür koktu.

“Kokmak” sözcüğü numaralandırmış cümlelerde
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

6. Mimar Sinan; gerek tekniği gerekse sanatı bakımın-
dan yalnız Türk mimarlığında değil, bütün dünya mi-
marlığında dehası kabul edilen bir sanatçıdır.

Bu cümleden Mimar Sinan ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Eserleri teknik bakımdan üstündür.
B) Dünyanın en zeki insanıdır.
C) Sanatını yabancılar da takdir etmiştir.
D) Mimari başarısını dünya kabul etmiştir.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden kanıtlanabilirlik açısın-
dan diğerlerinden farklıdır?

A) Derginin bu baskısında da eskilerinde olduğu gibi
özensizlik kendini gösteriyor.
B) Yazarın bakış açısı beni oldukça etkiledi ben olsam
bu olaya yazarın baktığı açıdan bakamazdım.
C) Onun da böyle konuşması hiç yerinde olmadı. Ne-
rede durması gerektiğini bilmesi gerekir.
D) Bugün de toplantıya katılırsa tüm sene boyunca
hiçbir toplantıyı kaçırmamış olacak.

 

8. Aladağlar bir sonbahar fırtınasında yaptığı şalı boy-
nuna dolamış. Hasat yapılmış elma ve vişne bahçe-
leri kışı bekliyor.

Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi
vardır?

A) Konuşturma B) Abartma
C) Benzetme D) Kişileştirme

 

9. “Yaşlı adam, fakir çocuklara yardım ediyordu.” altı
çizili kelimelerin yerine aşağıdakilerden hangileri
getirilirse anlamı değişmez?

A) iyi – yoksul B) genç – evsiz
C) genç – fakir D) ihtiyar – yoksul

10. 1. Tablo geceleyin bir bahçede duran bilge görü-
nümlü bir adamı resmediyordu.
2. Adam eliyle bir kapıya vuruyor ve içeriden bir
cevap bekler halde duruyordu.
3. Bir bahçeyi tasvir eden bu tabloya “Kâinat Işığı”
adını vermişlerdi.
4. Londra Kraliyet Akademisinde bir ressamın tab-
losu sergileniyordu.

Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına
göre nasıl sıralanmalıdır?

A) 4 – 3 – 1 – 2 B) 3 – 2 – 4 – 1
C) 1 – 2 – 4 – 3 D) 2 – 3 – 1 – 4

 

11. Yeşil dağlar arasında Manisa, akşamları morara-
rak susar; ince rüzgârla dağılan ezan seslerinden
sonra belde, derin bir sessizliğe dalar, karanlık ba-
sınca yamaçtaki evlerde cılız gaz lambalarının tit-
rek ışıkları görülür. İlçelerine nazaran daha sevimli
ve şirin bir görüntülü olan bu belde bir tabiat hari-
kası.

Bu parçada, aşağıdaki anlatım biçimlerinden
hangisi kullanılmıştır?

A) Öyküleyici B) Betimleyici
C) Açıklamalı D) Karşılaştırmalı

 

12. Artık Marsilya yolundayım. Her karışı ekilmiş, her
karışına şehirler, köyler kurulmuş İtalyan sahilleri-
ni, Capri’yi ve diğer adaları terk ediyoruz. Gök taşı
rengindeki açık deniz, umutlarımızın ve heyecan-
larımızın ateşiyle ısınmış bir hâlde bize tekrar kol-
larını açıyor.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Betimlemeden yararlanılmıştır.
B) Gezi yazısından alınmıştır.
C) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
D) İkileme kullanılmıştır.

 

13. (I) Yazan insan hayata, doğaya ve insana dair bir-
çok şeyi bilmelidir. (II) Dahada ötesi yaşamalıdır.
(III) Her yazarın bir yeraltı dünyası olmalıdır.
(IV) Yeryüzüne çıkaracağı şeylerin debisi ortada-
dır. (V) Aşktan, sevinçten, hüzünden yolu geçme-
yenler, yapay kalır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin
hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV

14. Abbasi halifelerinden biri Mecnun’a sorar: ( ) Ca-
nım ( ) Leyla ismindeki bu kara kuru kızın nesini
seviyorsun( )”

Bu parçada boş parantezle gösterilen yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangileri getirilmelidir?

A) ( “ ) ( . ) ( ? ) B) ( “ ) (,) ( ? )
C) ( : ) ( – ) (?) D) ( : ) (;) ( ” )

 

15. Eylemler yapısına göre üç bölümde incelenir: basit
eylemler, türemiş eylemler, birleşik eylemler. Türe-
miş eylemler, yapısında en az bir tane yapım eki
bulunduran eylemlerdir. Türemiş eylemler, eylem
olmalarına karşın yalnızca eylem kökünden türe-
mezler, bir isim de yapım eki alarak eyleme dönü-
şebilir ve türemiş eylem olarak sınıflandırılır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde türe-
miş eylem farklı bir kökten türemiştir?

A) Kardeşimle oyun oynuyorduk.
B) Canımız sıkıldı ve internete girmeye karar ver-
dik.
C) Kardeşime yeni çıkan bir şarkıyı dinlettim.
D) Sonra da bunu bilgisayarımıza indirdik.

16. Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İs-
tanbul’un yolunu tutar. Durmuş da torbasını omuz-
ladı. Çarıklarını sıktı, eline bir değnek aldı, gurbet-
çilerin arasına katıldı. Dere tepe aştı. Nihayet İs-
tanbul’a geldi. İki gün hemşehrilerinin yanında kal-
dı. Ne iş tutacağını bilmiyordu.

Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından
hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

A) Olay B) Yer
C) Zaman D) Şahıs

 

17. Bazı insanlar vardır, biyolojik yaşları ne olursa ol-
sun, her dem genç, canlı ve neşelidirler. İçleri kan
ağlasa bile çevrelerine neşe dağıtırlar. İçlerindeki
çocuğu hiç kaybetmezler. Ölümün soğuk yüzü on-
larla bağdaşmaz. Ne mutlu böyle insanlara!

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edi-
len insanların özelliklerinden biri değildir?

A) Her zaman sevinçli görünmek
B) Çocukluk coşkusunu kaybetmemek
C) Sadece yaşıtlarıyla dostluk kurmak
D) İçlerindeki sıkıntıyı dışa vurmamak

 

18. İnsan, yaşadığı yere benzer.
O yerin suyuna, o yerin toprağına,
Suyunda yüzen batığa,
Toprağında biten çiçeğe,
Dağlarının dumanlı eğimine,
Konya’nın beyaz,
Antep’in kırmızı düzlüğüne benzer.

Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi an-
latılmaktadır?

A) Yöreler arası farklılıklar
B) İnsanın çevresine bakış açısı
C) Yörenin kişi üzerindeki etkisi
D) Toprağa bağlılığın nedenleri

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öznenin
iradesi dışında gelişmiş bir fiil vardır?

A) Küçük çocuk, duvarı boyamıştı.
B) Poşetteki ekmek küflenmiş.
C) Yavru ceylan sessizce etrafta dolanıyordu.
D) Öğretmen, çocukları sınıfta toplamıştı.

20. Sivas yollarında geceleri
Katar katar kağnılar gider
Tekerlekleri meşeden,
Ağız dil vermeyen köylüler
Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler?

Bu dizelerde geçen altı çizili deyimin açıklama-
sı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortama göre söz söylemek
B) Konuşmamak, susmak
C) Açık konuşmaktan kaçınmak
D) Konuşmasına fırsat vermemek

 

21. “İnsanların kendilerini koruyacak kürkü ve sivri diş-
leri olmayan küçük hayvanlara benzediklerini unut-
muş gibi görünüyoruz. Bizleri koruyan kötü amaç-
larımız değil, insanlığımızdır. Öbür kişileri sevme
ve öbür kişilerin bize sundukları sevgiyi besleme
yeteneğimizdir. Geceleri bizleri sıcak tutan kendi
dayanıklılığımız değil, öbür kişilerin bizi sıcak tut-
mak isteyişlerindeki sevecenliktir.”

Yukarıdaki paragraftan çıkarılacak en kapsamlı
yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birbirimize karşı duyduğumuz sevecenlik, bizi
güçlü kılar.
B) İnsanlığımız davranışlarımızdan belli olur.
C) İnsanlar, yırtıcı hayvanlar gibi tehlikeli değildir.
D) Bizim sevecenliğimiz başkalarının bize seve-
cen davranmasından doğar.

 

22. (I) Buluşlar günlük yaşamımızı kolaylaştırır, bunun
yanında zamandan ve iş gücünden de tasarruf et-
memizi sağlar. (II) Bazı buluşlar da bizi çok eğlen-
dirir. (III) Aslında insanlık tarihi sürekli bir gelişimin
öyküsüdür. (IV) Zaman içinde insanların gereksi-
nimleri değişir, gereksinimler değiştikçe de onları
karşılayan yeni buluşlar ortaya çıkar. (V) Buluşları
yapanlar yani mucitler kimi zaman sıradan insan-
ların arasından çıkar hatta bu mucitler arasında
çocuklar bile vardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden sonra “İşin ilginç yanı, bu buluşları yapan-
ların her zaman bilim insanları, mühendisler ya da
teknik kişiler olmamasıdır.” cümlesi getirilebilir?

A) II B) III C) IV D) V

 

23. Bir resim yarışmasına; Kubilay, Vesile, Ayşe, Ha-
kan, Onur ve Ozan adlı öğrenciler katılmıştır. Bu
yarışmadaki sıralamalarıyla ilgili aşağıdakiler bi-
linmektedir:

– Yarışmada birinci de ikinci de Kubilay değildir.
– Yarışmada Onur’dan hemen sonra Ozan sırala-
maya girmiştir.
– Onur yarışmayı 4. sırada tamamlamıştır.
– Hakan Ozan’dan daha kötü derece yapmıştır.

Yarışmada sonuncu olan iki yarışmacı kimdir?

A) Onur, Vesile B) Ozan, Hakan
C) Vesile, Ayşe D) Onur, Ozan

24. “Bu kitabı daha önce okumuştu.” cümlesindeki
fiilin olumsuz soru şekli aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) okuyor muydu B) okumamış mıydı
C) okumayacaktı D) okumamıştı

25. Aşağıdakilerden hangisi, “Güneş balçıkla sıvan-
maz.” atasözünün anlamına uygundur?

A) Herkesin bildiği gerçekler kimseden saklana-
maz.
B) Yarının neler getireceği bilinmez.
C) Her söz, her yerde söylenmez.
D) Yapılan iyilik, hiçbir zaman unutulmaz.

Matematik (25 Soru) , Fen Bilimleri (25 Soru) ve Sosyal Bilgiler (25 Soru) Sorularını indirmek için TIKLAYINIZ. (Cevap anahtarı indirdiğiniz dosyanın içerisinde mevcut)

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.