1. Dünya Savaşı Konu Anlatımı

1. Dünya Savaşı Konu Anlatımı

1.Dünya Savaşı

Genel Nedenler

 1. Fransız İhtilali

Fransız İhtilali’nin getirdiği “ulsçuluk” ilkesi, Batı Avrupa’da ve Balkanlar’da birçok siyasi birliğin oluşmasına, yeni yeni devletlerin kurulmasına yol açtı. Bunlardan İtalya ve Almanya’nın siyasi birliğini sağlaması ve bir güç olarak ortaya çıkması, özellikler İngiltere’nin sömürgelerinin tehdit edilmesine neden oldu. Bu gerilim içinde Orta Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu’da yer alınca, genel bir savaşın belirtileri ve şartları ortaya çıktı.

 1. Sanayi Devrimi

Dünyada üretim artışına yol açan bu ekonomik gelişme hammadde ve pazar kaynaklarının değerini de arttırdı. Dünya’nın ekonomik dengesini bozdu, ekonomik bakımdan gelişmiş devletler arasında siyasi gerilimler arttı.

 1. Doğu Sorunu (Hasta Adam Sorunu)

Avrupalı devletler, her geçen gün zayıflayan ve kendi ayakları üzerinde duramayacak duruma gelen Osmanlı Devleti’nin hiç beklenmedik bir anda yıkılması halinde, bu devletin topraklarının paylaşılması konusunda, düna devletlerinin anlaşmazlığa düşeceğini ve bri savaşın çıkacağını düşünüyorlardı. Bunu engellemek için de, Osmanlı Devleti yıkılmadan onun topraklarının hangi parçasının, hangi devletin olacağının belirlenmesi gerekiyordu. Özellikle Almanya’nın 1870’de siyasi birliğini sağlayıp Osmanlı topraklarını ele geçirmek istemesi, Doğu sorununu tamamen açığa çıkarttı. Bu durum Almanya’ya karşı bir ittifakın kurulmasında başlıca etkenlerden biri oldu. İngiltere kendi sömürgesi olarak gördüğü Osmanlı topraklarının Almanlar’ın eline geçmesini engellemek için Fransa ve Rusya’yı da yanına çekmeyi başardı.

 1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri 

Sanayi devletlerinin hammadde ve pazar ihtiyacının artması,

Alman-İngiliz sömürgecilik yarışı,

Rusların Pan-İslavizm politikasının Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti’ni tehdit etmesi,

Fransa’nın, Almanya’dan Alsace-Loraine (Alsas-Loren)i geri almak istemesi Osmanlı Devleti’nin dağılma yolunda olması,

İngilizlerin, Rusları Balkanlar’da serbest bırakması,

Balkanlar’da yeni kurulan devletlerin sınırlarını genişletmek istemesi.

Almanya ile İttifak

Almanya’nın savaşı kesin kazanacağı inancı İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin Alman hayranlığı, Osmanlı Devleti’nin üzerindeki emelleri açık olan Rusya’ya karşı onun düşmanı olan Almanya’nın yanında yer almanın gerekliliğine inanılması, Osmanlı ordusundaki Alman askeri uzmanların devlet adamlarını etkilemesi.

Savaşın Başlaması

Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinand, Haziran 1914’te, Saray-Bosna’da, bir Sırp fanatik tarafından öldürüldü.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 28 Temmuz 1914’te Sırbistan’a savaş açtı.

Rusya’da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na savaş açtı.

Almanya 1 Ağustos 1914’te Rusya’ya, 3 Ağustos’ta Fransa’ya, 4 Ağustos’ta da Belçika’ya savaş açtı.

İngiltere’de Almanya’ya savaş açtı.

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi

Almanya ile gizli bir ittifak anlaşması yapıldı.

Genel seferberlik ilan edildi.

Mebuslar Meclisi kapatıldı.

Kapitülasyonlar kaldırıldı.

İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Breslav adında iki Alman savaş gemisi İstanbul’a sığındı.

Osmanlı Devleti gemileri satın aldı. Bu gemilere Yavuz ve Midilli isimleri verildi.

Gemiler Karadeniz’e açılıp, Rusya’nın Odessa ve Sivastapol limanlarını bombaladı.

Bunun üzerine, Rusya, 1 Kasım 1914’te Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

İngiltere, Mısır ve Kıbrıs adasının İngiliz toprakları olduğunu ilan etti.

İngiltere; Süveyş Kanalı’nı, Mısır’ı, Doğu Akdeniz’i ve İran Körfezi’ni savunmak için bu bölgelere asker sevk etti ve Birinci Dünya Savaşı çok geniş bir alana yayıldı.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Cepheleri 

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda bir çok cephede savaşmıştı. Bunlar daha çok, ya Almanlar’ın isteği sonucu veya Osmanlı savaş taraftarlarının geçmişte kaybedilen toprakların geri alınabilmesi amacıyla açılmıştı.

Taarruz Cepheleri

Kafkas Cephesi

Kafkas Cephesi Ruslara karşı Aralık 1914’de açıldı. Cephe komutanı Enver Paşa’nın komuta ettiği 150.000 kişilik ordudan 100.000’i soğuktan donarak öldü. Bunun üzerine Ruslar, Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan’ı ele geçirdiler. Çanakkale zaferinden sonra bu cepheye atanan Mustafa Kemal, 1916 yılında Muş ve Bitlis’i kurtardı.

Kanal Cephesi

Süveyş Kanalı’nı ele geçirip, İngilizlerin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmek için açılan bu cephe, Almanlar tarafından planlandı. Sonuçta 1916 yılında Osmanlı ordusu yenildi ve İngilizler Sina Yarımadası’nı ele geçirip Suriye’ye kadar ilerledi.

Savunma Cepheleri

Hicaz Yemen

Bu cephede İngilizler’in kışkırtması ile Araplar isyan etti. Mekke Emiri Hüseyin isyanın başına geçti. Sonuçta, 1916 yılında Hicaz elimizden çıktı ve Yemen bağımsızlığını ilan etti.

Irak

İngilizler savaşın başında Basra’ya asker çıkardılar. Çünkü; bu bölgenin petrolüne sahip olmak istiyorlardı. Ayrıca Türklerin İran’a girmesini ve Hindistan’ı tehdit etmesini engellemeye çalışıyorlardı. Diğer yandan karayolu ile Rusya’ya ulaşmayı da amaçlıyorlardı.

Osmanlı ordusu 1915’de Kutülamare’de İngilizleri yendi. Ancak İngilizler daha sonraki yıllarda bu cephede başarılar elde etti.

Suriye ve Filistin 

Bu cephede Mustafa Kemal’in komuta ettiği 7. ordu, Yıldırım Orduları Grubu ile birlikte Halep’in kuzeyinde düşmanı durdurmayı başardı. Daha sonra buradaki Yıldırım Orduları’nın başına Mustafa Kemal Paşa atandı.

Çanakkale

Çanakkale Cephesi, İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi üzerine Boğazları ele geçirebilmek amacıyla açıldı. 19 Şubat 1915’de Kumkale ve Seddülbahir’e İngiliz ve Fransız gemilerinin saldırısı ile açılan Çanakkale Cephesi, kara ve deniz savaşları olmak üzere iki safhada gerçekleşmişti.

Çanakkale Savaşı

İngiltere ve Fransa 19 Şubat 1915’te Çanakkale’ye saldırdılar.

18 Mart’ta büyük bir saldırıya geçen İngiliz ve Fransız donanması, büyük kayıp verip geri çekildi.

İngilizler, sömürge ülkelerden topladıkları kuvvetlerini Arıburnu’ndan karaya çıkardılar.

Bu arada Yarbay Mustafa Kemal Çanakkale cephesine atandı.

9 Ocak 1916’da Çanakkale düşmandan tamamen temizlendi.

Çanakkale Savaşı’nın Sonuçları 

250 bin Türk asker ve subayı şehit düştü ve yaralandı.

Rusya’ya gerekli olan silah ve cephane ulaştırılamadı. Bu durum Rusya’nın çökmesi ve savaştan çekilmesine neden oldu.

Birinci Dünya Savaşı uzadı.

Rusya’da ihtilal oldu ve Çarlık Rusya yıkılıp yerine Sovyet Rusya kuruldu.

Savaşın uzaması ve İngilizler’in Çanakkale’de yenilmesi sömürge yönetimlerini zorlaştırdı.

Savaşın uzaması, savaşla ilgili olmayan sanayi dallarının gerilemesine neden oldu, bundan da Japonya ve A.B.D. kazançlı çıktı.

Mustafa Kemal’in Çanakkale’de kazandığı başarı, O’nun daha sonra milli mücadelenin lideri olmasında etkili oldu.

Rusya’nın Savaştan Çekilmesi 

Savaş, Rusya’da ekonomik sıkıntı doğurdu.

Halk, Lenin liderliğinde ayaklandı. Ekim 1917’deki ihtilalle Çarlık Rusyası yıkıldı.

Komünist iktidar başa geçti.

Komünist iktidar savaşa son vermek istediğini ilan etti.

Brest Litowsk Antlaşması (3 Mart 1918) imzalandı.

Amerika’nın Savaşa Girmesi

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) savaşın başlarında tarafsızlığını ilan etmişti.

Ancak Alman denizaltıları, A.B.D.’nin İtilaf Devletleri’ne silah sattığı gerekçesiyle, A.B.D.’ye ait ticaret gemilerini batırmaya başladı.

2 Nisan 1917’de A.B.D. Almanya’ya savaş ilan etti.

A.B.D. Nisan 1918’de Avrupa’ya asker çıkartarak savaşa girdi.

Osmanlı Devletinin Savaştan Çekilmesi

Bulgaristan’ın işgal edilmesi üzerine Bulgar hükümeti 29 Eylül 1918’de Neuilly Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi.

Böylece Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleriyle bağlantısı kesildi.

İttihat ve Terakki Partisi Hükümetten çekildi.

Yeni kurulan Ahmet Paşa Hükümeti ateşkes istedi.

30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı.

Almanya Versay Antlaşması’nı,

Avusturya St. Jermen Antlaşması’nı,

Macaristan Trianon Antlaşması’nı

imzalayarak savaştan çekildi.

Neuilly (Nöyyi) Antlaşması

Bulgaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Buna göre,

 1. Batı Trakya, Yunanistan’a verildi.
 2. Bulgaristan’ın Ege Denizi ile olan bağlantısı kesildi.
 3. Makedonya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında paylaşıldı.
 4. Bir kısım toprakları Romanya’ya verildi.

Versay Antlaşması

Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Bu antlaşmaya göre,

 1. Almanya 1871’de aldığı Alsas-Loren’i tekrar Fransa’ya verdi.
 2. Almanya’nın bir kısım toprakları yeni kurulan Çekoslavakya ve Polonya’ya verildi.
 3. Sar Havzası kömür madenleri, Fransızların oldu.
 4. Bütün sömürgelerinden vazgeçti.
 5. Ordu ve donanmasını azaltmak zorunda kaldı.

Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması

Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Buna göre,

 1. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yıkıldı. Yerine Avusturya Cumhuriyeti, Macaristan Krallığı ve Çekoslovakya Cumhuriyeti kuruldu.
 2. Avusturya-Macaristan’ın topraklarının bir kısmı, yeni kurulan Polonya ve Yugoslavya’ya bir kısmı Romanya ve İtalya’ya verildi.

Trianon (Triyanon) Antlaşması

İtilaf Devletleri ile Macaristan arasında imzalandı. Buna göre,

 1. Macaristan’ın topraklarının bir kısmını Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya’ya verildi.
 2. Bosna-Hersek, Yugoslavya’nın oldu.
 1. Dünya Savaşı’nın Sonuçları 
 1. Savaşta yenilen devletlerin rejimleri değişti. Merkezi imparatorluklar yıkıldı.
 2. Çarlık Rusya yıkıldı, yerine Sovyet Rusya kuruldu.
 3. Yıkılan imparatorlukların yerine yeni devletler kuruldu.
 4. Arap topraklarında İngiliz ve Fransızların manda ve himayesi altında çeşitli devletler kuruldu.
 5. İsrail Devleti’nin temelleri atıldı.
 6. Dünya barışını korumak için Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kuruldu.
 7. Mondros’tan sonra Anadolu’da görülen işgallere karşı bağımsızlık mücadelesi başladı. Bu mücadeleyi İngilizlerin diğer sömürgeleri de kendilerine örnek aldı.
 8. Versay Antlaşması’nın getirdiği şartlar, Avrupa’nın siyasi dengesini bozdu ve bu durum İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden oldu.
 9. İngiltere, Dominyon denilen, Kanada, Güney Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda sömürgelerine Arabistan, Filistin ve Irak’ı da ekledi.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.